Uutiskirje 4/2023

Ajankohtaista

Euroopan komissio on julkaissut alueellisen kilpailukykyindeksin

NUTS 2 -alueiden kilpailukykyä on mitattu vuodesta 2010 eri indikaattoreilla. Vuoden 2022 kilpailukykyindeksi osoittaa, että alueiden välillä on yhä suuria eroja, mutta vähiten kehittyneiden alueiden kilpailukyky on parantunut. Kokonaisvertailussa Itä- ja Pohjois-Suomi sijoittuu indeksissä sijalle 86 vertailun 234 alueen joukosta. Lue lisää

Vihreän kehityksen ohjelman aloitteet etenevät EU:n neuvostossa ja parlamentissa

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavasti yhteisymmärrykseen useasta vihreän kehityksen ohjelman aloitteesta, joilla pyritään vauhdittamaan EU:n ilmastotavoitteita. Lisäksi neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet 55-valmiuspaketin taakanjakoa ja LULUCF-sektoria koskevat asetukset. Lue lisää

Euroopan komissio suuntaa 100 miljoonaa euroa innovaatiorahastosta puhtaan teknologian hankkeisiin

Euroopan komissio on julkaissut innovaatiorahaston kolmannen pienimuotoisten hankkeiden rahoitushaun, jolla pyritään entisestään edistämään EU:n teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Haussa arvioidaan muun muassa hankkeiden innovatiivisuutta, toiminnallisuuden kypsyysastetta, skaalausmahdollisuutta sekä kustannustehokkuutta. Lue lisää

Postdoc –tutkijoille suunnattu MSCA –rahoitusohjelman apurahahaku on auki

Horisontti Euroopan MSCA-ohjelma (Marie Skłodowska-Curie Actions), jolla edistetään tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta, on avannut 260 miljoonan euron suuruisen Postdoctoral Fellowship -apurahahaun. Apurahalla tuetaan postdoc-tason tutkijoiden mahdollisuuksia hankkia uusia taitoja ja työkokemusta kansainvälisesti ja monialaisesti. Lue lisää

Euroopan komissio on hyväksynyt Horisontti Eurooppa 2023–2024 päivitetyn työohjelman – lisää rahoitusta turvallisuuden ja uusiutuvan energian tutkimukseen

Horisontti Eurooppa 2023-2024 päivitetyssä työohjelmassa tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan talousarviota lisätään 50 miljoonalla eurolla ja uusiutuvien energialähteiden alaa 14 miljoonalla eurolla. Työohjelman budjetin lisäys mahdollistaa muun muassa rajavalvonnan, tieto- ja viestintäinfrastruktuurin sekä kyberturvallisuuden kehittämiseen liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan lisäämiseen. Lue lisää

Euroopan komissio lisää pienten modulaaristen ydinvoimareaktorien tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoimintaa

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon koskien pienten modulaaristen ydinreaktorien (SMR) tutkimus-, innovaatio- ja koulutustoiminnan lisäämistä. Toiminnalla on tarkoitus tukea uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa ja lisätä energiaomavaraisuutta EU:ssa. Lue lisää

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan puolustusrahaston vuoden 2023 työohjelman

Euroopan komissio on hyväksynyt Euroopan puolustusrahaston kolmannen vuotuisen työohjelman. Uuden työohjelman myötä puolustushankkeiden rahoitusta lisätään, jotta puolustukseen liittyviä voimavaroja, teknologioita ja innovointia voidaan kehittää jäsenmaiden kesken. Tarkoituksena on muun muassa vahvistaa alan yhteentoimivuutta EU:ssa ja maailmanlaajuista kilpailukykyä. Lue lisää

Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppalaisen kaupunkialoitteen

Euroopan komission European Urban Initiative -aloitteella tuetaan kaikenkokoisten kaupunkialueiden innovointia sekä lisätään valmiuksia ja tietämystä kestävään kaupunkikehitykseen. Tarkoituksena on edistää ekologisesti kestävämpää kaupunkikehitystä yhdennetyn aluekehityksen periaatteella ja lisätä kaupunkien mahdollisuutta vastata paikallisiin haasteisiin. Lue lisää

Euroopan komissio on käynnistänyt Ukrainan jälleenrakentamiseen valmistavan ohjelman – taustalla Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite

Euroopan komissio on käynnistänyt Ukrainan jälleenrakentamisen valmiuksia kehittävän ohjelman, jossa hyödynnetään Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitetta. Tavoitteena on tuoda jälleenrakentaminen osaksi vihreän kehityksen ohjelmaa. Lue lisää

Tapahtumia

3. toukokuuta 2023
Interreg Europe IMPROVE -hankkeen päätösseminaari Brysselissä
Lue lisää

22.-24. toukokuuta 2023
ERIAFF -vuosikonferenssi
Lue lisää

25. toukokuuta 2023
ERRIN: EU Design Day 
Lue lisää

6.-7. kesäkuuta 2023
EU Green Week 2023 – EU:n vihreä viikko
Lue lisää

13. kesäkuuta 2023
2nd Forum on the EU Mission Adaptation to Climate Change
Lue lisää

20.-22. kesäkuuta 2023
EUSEW 2023 – EU:n kestävän energian viikko
Lue lisää

Julkiset kuulemiset

InvestEU –ohjelman julkinen kuuleminen on käynnissä

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen koskien InvestEU –ohjelman väliarviointia. Ohjelma otettiin käyttöön vuonna 2021 ja sillä tuetaan kestäviä investointeja, innovointia ja työpaikkojen luomista. Ohjelma keskittyy neljään teemaan: kestävä infrastruktuuri, tutkimus, innovointi ja digitalisaatio, pienet ja keskisuuret yritykset sekä sosiaalinen investointi ja osaaminen. Ohjelman kokonaisbudjetti on yli 372 miljardia euroa. 

Väliarvioinnissa tarkastellaan ohjelman vaikuttavuutta, tehokkuutta ja luotua lisäarvoa. Palautetta pyydetään laajasti, ja erityisesti InvestEU:n rahoittamaan toimintaan osallistuneilta sekä muilta ohjelmaa seuraavilta. Vastaanotettua palautetta hyödynnetään ohjelman kehittämisessä ja tuloksista julkaistaan tiivistelmä komission julkisten kuulemisten verkkosivuilla. Palautejakso on auki 10. toukokuuta asti. 

EU:n Horisontti -puiteohjelmien julkisen kuulemisen tulokset on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut vuosien 2014-2027 EU:n Horisontti 2020- ja Horisontti Eurooppa -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmia koskeneen julkisen kuulemisen tulokset. Julkisessa kuulemisessa pyydettiin palautetta Horisontti 2020 – ja Horisontti Eurooppa –puiteohjelmasta sekä puiteohjelman loppukauden 2025–2027 strategisesta suunnitelmasta. Lue lisää 
Euroopan komission avoinna olevat julkiset kuulemiset >