Neuvosto on hyväksynyt koheesiokertomusta koskevat päätelmät 

Neuvosto on hyväksynyt komission 9. koheesiokertomusta koskevat päätelmät 18. kesäkuuta. Komissio julkaisi koheesiokertomuksen maaliskuussa 2024. Siinä komissio arvioi unionin sisäisiä kehityseroja sosiaalisesta, taloudellisesta ja alueellisesta näkökulmasta. 

Neuvosto on yhtä mieltä komission tunnistamista haasteista, jotka liittyvät mm. ilmastonmuutokseen ja epävarmaan geopoliittisen toimintaympäristöön. Nämä haasteet edellyttävät EU:lta ratkaisuja, joiden kautta ehkäistään samalla myös alueellisten erojen kasvua. Lisäksi päätelmissä nostetaan esille alueiden väestönkehitykseen ja sosio-ekonomisiin eroihin liittyvät haasteet. 

Neuvoston mukaan komission tulee tukea alueita näihin haasteisiin vastaamisessa koheesiopolitiikan keinoin myös seuraavalla rahoituskaudella (2028–2034). Komission on määrä antaa ehdotuksensa EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä kesällä 2025. 

Lisätietoja

Neuvoston tiedote 

Yhdeksäs koheesiokertomus