Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunajamisen kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä toimintaedellytyksiä.

Toimisto seuraa aktiivisesti edustamiensa alueiden kannalta tärkeitä EU-asiakokonaisuuksia ja pyrkii vaikuttamaan niihin. Keskeisiä painopisteitä ovat muun muassa aluepolitiikka, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka, liikenne- ja energiapolitiikka, ulkosuhdeasiat, väestönmuutoksen haasteet, elinkeinopolitiikka ja alueiden kansainvälinen yhteistyö.

EU-edunajaminen ja aluemarkkinointi

Toimiston tehtävänä on alueen kannalta olennaisten EU-politiikkojen, lainsäädännön ja kehityslinjojen seuraaminen ja niihin vaikuttaminen toimijoiden tarpeisiin pohjautuen. Lisäksi toimisto tuo Itä- ja Pohjois-Suomen alueen erityispiirteitä ja alueelta löytyvää osaamista EU-instituutioiden sekä muiden keskeisten toimijoiden tietoisuuteen.

EU-toimisto luo ja ylläpitää yhteyksiä EU-instituutioiden, sekä muiden keskeisten Brysselin sidosryhmien kanssa. Toimisto on aktiivisesti mukana alueen edunajamisen kannalta keskeisissä EU-tason verkostoissa. Verkostojen kautta toimisto lisää alueen näkyvyyttä, sekä tuo toimijoiden ääntä kuuluviin alueen strategisten painopisteiden kannalta keskeisissä edunajamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Koulutus ja hanketoiminnan tuki

EU-toimisto edistää alueen hanketoimijoiden valmiuksia osallistua ja menestyä EU:n erillisohjelmissa tarjoamalla räätälöityä hanketukea sekä koulutuksia. Hanketuen ja koulutusten tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden tietämystä EU:n uusista aloitteista ja tarjolla olevista rahoitusmahdollisuuksista, sekä auttaa toimijoita hyödyntämään EU:n monipuolisia rahoituslähteitä entistä tehokkaammin.

Lisäksi toimisto tukee toimijoiden verkostoitumista kansainvälisten toimijoiden keskuudessa. Toimisto auttaa maakuntien hanketoimijoita sopivien kumppanuuksien löytämiseksi EU-hankkeisiin, ja tarjoaa tiloja maksutta esimerkiksi hankekokousten järjestämiseen Brysselissä.

Tiedonvälitys

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto tarjoaa ajankohtaista ja ennakoivaa tietoa alueen toimijoiden kannalta olennaisista EU-politiikan aloista. Toimisto tiedottaa muun muassa alueen kannalta merkityksellisistä EU-rahoitushauista, lainsäädäntöaloitteista, tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on pitää alueen toimijat ajan tasalla ja informoituna mahdollisimman tehokkaasti, sekä ylläpitää jatkuvaa vuoropuhelua alueen toimijoiden ja EU-toimiston välillä.

Yhteystiedot

Toimiston esittely
Kotimaan yhteyshenkilöt

Saavutettavuusseloste