Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskeva ohjelma (EaSI)

Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) (Employment and Social Innovation programme) tavoitteena on edistää korkeaa työllisyystasoa ja laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, taata riittävä ja kunnollinen sosiaalinen suojelu, torjua sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä sekä parantaa työoloja.

EaSI on yksi Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) -rahoitusvälineen toimintalohkoista ohjelmakaudella 2021-2027. EaSI-lohko perustuu entiseen EaSI-ohjelmaan 2014—2020, ja sen painopiste on edelleen näyttöön perustuvassa päätöksenteossa ja sosiaalisissa kokeiluissa, työpaikkojen liikkuvuuden tukemisessa sekä entiseen mikrorahoitukseen ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen liittyvissä rahoitusvälineissä.

EaSI-ohjelman painopistealueet ovat seuraavat:

1) Työllisyys ja osaaminen

2) Työmarkkinat ja työvoiman liikkuvuus

3) Sosiaalinen suojelu ja aktiivinen osallisuus

4) Työolot

EaSI-ohjelman tarkoituksena on tukea analyyttisiä toimia (mm. selvitykset, tutkimukset, tilastotiedot, tuki Euroopan tason seurantakeskuksille ja vertailuarvoille), joilla edistetään näyttöön perustuvaa politiikan päätöksentekoa työllisyyden ja sosiaalipolitiikan aloilla.

EaSI-lohkon tarkoituksena on kehittää EU:n työmarkkinoita sekä torjua niillä esiintyviä puitteita. Siitä rahoitetaan rajat ylittäviä kumppanuuksia ja palveluja rajat ylittävillä alueilla. Tämän lisäksi rahoitusta suunnataan EU:n laajuisiin kohdennettuihin työvoiman liikkuvuusjärjestelmien avointen työpaikkojen täyttämiseksi, jos työmarkkinoiden epätasapainoa on havaittu.

Keskeisenä osana ohjelmaa on erilaisia viestintä- ja levitystoimia. Näitä ovat erityisesti vastavuoroinen oppiminen käytäntöjen vaihdon, innovatiivisten lähestymistapojen, vertaisarviointien ja esikuva-analyysin avulla, mutta toimiin kuuluu myös raportteja ja tiedotusmateriaalia.

EaSI:n verkkosivut

Euroopan komission verkkosivut