Eurostars 3

Eurostars 3 tukee tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä rahoittamalla niiden markkinasuuntautunutta, ylikansallista tutkimusta.

Ohjelman tarkoituksena on:

  • Edistää tutkimusta tekevien pienten ja keskisuurten yritysten markkinasuuntautunutta ylikansallista tutkimustoimintaa. Tukea on tarjolla uusille tai parannetuille tuotteille sekä prosessien ja palveluiden tuomiseksi markkinoille erityisesti yrityksissä, joilla ei ole aiempaa kokemusta ylikansallisesta tutkimuksesta.
  • Edistää eurooppalaisen tutkimusalueen toteutumista ja kehittää tutkimusta tekevien eurooppalaisten pk-yritysten julkisen rahoituksen saatavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä tehdään koordinoimalla, yhdenmukaistamalla ja synkronoimalla kansallisia rahoitusmekanismeja.
  • Uutuutena toimikaudella 2021-2027 mukaan voi hakea myös innovatiiviset pk-yritykset, joilta löytyy kunnianhimoa ja valmiuksia kehittää uusia tuotteita, prosesseja ja palveluita, mutta ei ole aiempaa tutkimus- ja kehityskokemusta.

Ohjelmasta rahoitetaan tutkimusta tekeviä pk-yrityksiä, jotka investoivat vähintään 10 % liikevaihdostaan tai kokoaikavastaavistaan tutkimus- ja kehitystoimintaan. EU osallistuu Eurostars-ohjelman rahoittamiseen maksamalla rahoitusosuuden, joka on enintään kolmanneksen osallistuvien maiden toteutuneista rahoitusosuuksista. Toisen osan rahoituksesta Suomessa tarjoaa Business Finland (entinen Tekes). Ensisijaisesti rahoitus on avustusta pk- ja midcap-yrityksille, joiden liikevaihto on alle 300 miljoonaa euroa.

Osallistuvien pk-yritysten on oltava kasvuyrityksiä, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun. Yrityksillä tulee myös olla sellaiset taloudelliset valmiudet, jotta ne pystyvät toteuttamaan kehityshankkeet. Business Finland suosittelee yrityksiä olevan yhteudessä kansalliseen Eurostars koordinaattoriin, ennen hakemuksen jättämistä.

Ohjelmaa hallinnoidaan EUREKA-sihteeristöstä ja se kuuluu osaksi kansainvälistä EUREKA-yhteistyötä. Eurostars osallistujamaita on yhteensä 36. Osallistujia Eurostars-projekteissa tulee olla vähintään kahdesta Eurostars-ohjelmassa mukana olevasta maasta. Hakuajat noudattavat Horisontti Euroopan aikatauluja. Projektin pituus tulee olla enintään kolme vuotta ja tulosten tulee olla markkinoilla vähintään kahden vuoden jälkeen sen päättymisestä.