Älykkään erikoistumisen
kumppanuudet Itä-ja Pohjois-Suomessa

Älykkään erikoistumisen (S3) temaattiset alustat (Smart Specialisation Thematic Platforms) tukevat alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden toteutusta ja toimivat alustoina alueiden väliselle yhteistyölle ja eurooppalaisten arvoketjujen muotoutumiselle. Alustoja on kolme: Agri-Food, Energy ja Industrial Modernisation.

Kullakin alustalla on alateemoja eli kumppanuuksia. Nämä kumppanuudet tuovat yhteen alueita, jotka jakavat yhteisiä älykkään erikoistumisen teemoja. Kunkin kumppanuuden jäsenalueet keskinäisesti kehittävät ja johtavat kumppanuuksia ja huolehtivat keskeisten sidosryhmien (kuten yritysten, klustereiden, TKI-organisaatioiden ja kansalaisyhteiskunnan) aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta. Komissio ei erikseen rahoita kumppanuuksia, mutta tukee niitä erilaisilla asiantuntijapalveluilla. Lisäksi kumppanuuksien sisäisille hankkeille kanavoidaan rahoitusta EU-rahoitusinstrumenteista.

Alueille kumppanuudet tarjoavat paitsi pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin, myös muun muassa näkyvyyttä, mahdollisuuden alueellisen osaamisen tunnistamiseen, vertaisarviointiin ja kokemusten jakamiseen.  

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat mukana yhteensä 18 älykkään erikoistumisen kumppanuudessa, joista kuudessa johtavana kumppanina (leading region). Lisäksi kahdessa kumppanuudessa maakunnilla on interested region –status. Suomessa maakuntien liitot koordinoivat alustoihin liittyvää yhteistyötä ja vastaavat alustoihin liittymisestä. 

S3P Agri-Food – Elintarvikkeet

S3P Agri-Food alustan päätavoitteena on organisoida ja tukea niiden EU:n alueiden ponnisteluja, jotka ovat tunnistaneet maatalous- ja elintarvikesektorin älykkään erikoistumisen ohjelmissaan ja sitoutuneet työskentelemään yhdessä kehittääkseen alueiden välisiä investointihankkeita.

S3P Agri-Food tavoittelee investointeja kilpailukykyisiin ja kestäviin eurooppalaisiin elintarvike-arvoketjuihin, ruokajärjestelmien resilienssiä ja alueellisen EU-rahoituksen tehokkaampaa kohdentamista kasvuun ja työllisyyteen, erityisesti lukuisten pk- ja mikroyritysten kautta, jotka ovat alan arvoketjujen ytimessä.

S3P Energy – Energia

Energia-alustan (S3P-Energy) tarkoituksena on auttaa alueita ja jäsenvaltioita toteuttamaan älykkään erikoistumisen strategioita energiasektorilla. S3P-Energy edistää toimia, joilla saavutetaan yhteinen näkemys tietoon perustuvasta energiapolitiikasta. Alustan tavoitteena on nopeuttaa innovatiivisten ja vähähiilisten tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa EU:ssa. Tuki kohdistuu erityisesti energia-alan innovaatiotoimintaan. Toimia toteuttaa Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) tiiviissä yhteistyössä Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston (DG REGIO) ja energia-asioiden pääosaston (DG ENER) kanssa.

Energiasektorin alueidenvälisellä yhteistyöllä halutaan auttaa jäsenvaltioita ja alueita yhdistämään täydentäviä vahvuuksia ja tutkimuskapasiteettia, yhdenmukaistamaan tutkimus- ja innovointipyrkimyksiä ja älykkään erikoistumisen tavoitteita, ratkaisemaan kriittisen massan puutteeseen ja sirpaloitumiseen liittyviä haasteita, pääsemään paremmin osaksi maailmanlaajuisia arvoketjuja ja edistämään yhteisiä investointeja uusille kasvualueille kaikkialla EU:ssa.

S3P Industrial Modernisation – Uudistuva teollisuus

Tukeakseen Euroopan teollisuuden ja elinkeinojen uudistumista ja varmistaakseen EU:n globaalin kilpailukyvyn, Euroopan komissio käynnisti vuonna 2016 teollisen uudistumisen älykkään erikoistumisen alustan (S3P-Industry). Alustan toimintaa tukee neljä Euroopan komission pääosastoa: Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO), Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW), Tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto (DG RTD) ja Yhteinen tutkimuskeskus (JRC). Alustan tavoitteena on vauhdittaa älykkään erikoistumisen toteuttamista koko EU:ssa ja myötävaikuttaa samalla EU:n teollisuuden kilpailu- ja innovaatiokykyyn.

Monet S3P Industry -alustan kumppanuuksista keskittävät toimintansa uusille strategisille kasvualueille kuten avainteknologioille (key enabling technologies), joihin lukeutuvat muun muassa edistyneet materiaalit, edistynyt valmistus, cleantech ja biopohjaiset tuotteet. Kumppanuuksissa jäsenalueet tekevät yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen innovaatioiden edistämiseksi, uusien arvoketjuyhteyksien luomiseksi ja yhteisten investointien kehittämiseksi.