Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma, josta rahoitetaan laajasti erilaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Ohjelman tavoitteina on torjua ilmastonmuutosta, tukea kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä EU:n kilpailukykyä. Lisäksi ohjelman kautta tuetaan läpimurtoinnovaatioita ja etsitään ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten syöpäsairauksiin ja haitallisiin päästöihin. Horisontti Euroopasta rahoitettavat hankkeet toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä, ja ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa ja vaikuttavuutta.

Horisontti Euroopan rakenne

Horisontti Eurooppa koostuu neljästä pilarista. Ensimmäinen pilari vahvistaa ja laajentaa tieteellistä huippuosaamista. Pilarissa keskitytään tieteen eturintamassa olevaan tutkimukseen ja tutkijoiden osaamisen sekä taitojen vahvistamiseen erilaisten liikkuvuus- ja koulutustoimien kautta. Tavoitteita vahvistavat pilariin sisältyvät, toisiinsa yhteydessä olevat tutkimusinfrastruktuurit.

Toinen pilari keskittyy maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisemiseen sekä erilaisten tutkimus- ja innovaatioprojektien kautta tapahtuvaan teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseen.  Tärkeänä osana ovat myös missiot ja eurooppalaiset kumppanuudet, jotka tukevat pilarin yhteistavoitteiden toteutumista.

Kolmannen pilarin tavoitteena on tuoda yhteen eurooppalaisen innovaatiojärjestelmän toimijat. Se tarjoaa rahoitusta tutkimustulosten hyödyntämiseen, jotta niitä voidaan kaupallistaa ja tuoda markkinoille.

Neljäs pilari, osallistumispohjan laajentaminen ja Euroopppalaisen tutkimusalueen vahvistaminen, sisältää widening-toimiksi kutsuttuja osallistumispohjan laajentamiseen tähtääviä toimia. Nämä toimet suuntautuvat matalan tutkimusintensiteetin alueille. Pilarin avulla vahvistetaan myös eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA).