Vihreän kehityksen ohjelman aloitteet etenevät EU:n neuvostossa ja parlamentissa

Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavasti yhteisymmärrykseen useasta vihreän kehityksen ohjelman aloitteesta, joilla pyritään vauhdittamaan EU:n ilmastotavoitteita. Lisäksi neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet 55-valmiuspaketin taakanjakoa ja LULUCF-sektoria koskevat asetukset. 

Alustavan hyväksynnän on saanut aloite uusiutuvan energian direktiivin tiukentamisesta, jossa tavoite uusiutuvien energialähteiden osuudesta EU:n kokonaiskulutuksesta vuoteen 2030 mennessä nostetaan 42,5 prosenttiin aikaisemmasta 32 prosentista. Lisäksi tavoite pyritään nostamaan tästä yhä 45 prosenttiin. Direktiivin tiukennuksella luodaan puitteet uusiutuvan energian käyttöönoton lisäämiselle. Tarkennukset koskevat muun muassa bioenergian, liikenteen ja uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyä koskevaa sääntelyä. Viimeisimpänä direktiiviä koskevissa neuvotteluissa saavutettiin yhteisymmärrys bioenergiaan liittyvistä kohdista. Alustavan hyväksynnän saanut tulos on suurelta osin Suomen kantojen mukainen.  

Alustava yhteisymmärrys on myös saavutettu vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin kehittämisestä. Tarkoituksena on parantaa lataus- ja vetytankkausasemien saatavuutta lisäämällä pisteiden määrää erityisesti tärkeimmillä liikenneväylillä ja solmukohdissa. Infrastruktuurin parantamisella pyritään edistämään EU:n liikennettä koskevia päästötavoitteita. Parannus koskee sekä maa-, meri- että lentoliikenteen lataus- ja vetytankkausinfrastruktuuria.  

Lisäksi 55-valmiuspaketin taakanjakoa sekä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous eli LULUCF-sektoria koskevien asetusten hyväksyntä on askel EU:n tavoitteelle olla ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Taakanjakoasetus käsittää jäsenmaakohtaiset päästövähennystavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2005 päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla.

Maankäytön- ja metsätaloussektorille asetetaan myös tiukempi hiilidioksidipäästötavoite, joka on 310 miljoonaa tonnia nettopoistumia vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta varten jäsenmaille on asetettu kansalliset sitovat kasvihuonekaasujen nettopoistumien lisäämistavoitteet, joita toteutetaan vuosina 2026–2030. Käytännössä tavoitteiden saavuttamiseen sisältyy joustomahdollisuuksia jäsenmaissa. 

Neuvoston ja parlamentin hyväksyntä on päätöksenteon viimeinen vaihe, jonka jälkeen asetuksista tiedotetaan komission virallisessa lehdessä ja ne astuvat voimaan. 

 

Lisätietoja: 

Neuvoston lehdistötiedote: 55-valmiuspaketin taakanjako 

Komission lehdistötiedote: Uusiutuvien energialähteiden direktiivi 

Komission lehdistötiedote: Lataus- ja vetytankkausinfrastruktuuri