Uutiskirje 2/2024

Ajankohtaista

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kaksoiskäyttöteknologiaa koskevasta tutkimuksesta ja kehittämisestä

Komissio on julkaissut valkoisen paperin EU-tason kaksoiskäyttöteknologioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta. Kaksoiskäyttöteknologiat ovat teknologioita, joita voidaan hyödyntää sekä siviili- että puolustuskäytössä. Ne ovat avainasemassa EU:n kilpailukyvyn, taloudellisen turvallisuuden ja strategisen autonomian kannalta. Niiden avulla voidaan myös edistää kaksoissiirtymää ja tukea eurooppalaista teollisuutta.  Lue lisää.

Komissio on hyväksynyt tiettyjen geenimuunneltujen kasvien käytön

Euroopan komissio on hyväksynyt geenimuunnellun maissin ja kahden öljykasvin tuonnin EU:n alueelle ruoka- ja rehukäyttöön. Geenimuuntelulla viitataan eliön geenien ja siten ominaisuuksien keinotekoiseen muokkaamiseen esimerkiksi vastustuskyvyn tai ravintopitoisuuden parantamiseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on todennut nämä kasvit turvallisiksi, ja komission valtuutus noudattaa EU:n elintarviketurvallisuuskäytäntöjä. Lue lisää.

Komissio on käynnistänyt strategisen vuoropuhelun EU:n maatalouden tulevaisuudesta

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on käynnistänyt strategisen vuoropuhelun maatalous- ja elintarvikejärjestelmän tulevaisuudesta. Vuoropuhelussa keskeiset sidosryhmät keskustelevat hankkeen puheenjohtajan professori Peter Strohschneiderin johdolla maatalouden haasteista ja mahdollisuuksista, kuten viljelijöiden elintason takaamisesta, osaamisen ja innovoinnin hyödyntämisestä sekä maatalouden tukemisesta vihreän siirtymän puitteissa. Lue lisää.

Komissio on julkaissut tutkimusturvallisuutta koskevan suosituksen 

Komissio on julkaissut Euroopan tutkimusturvallisuuden vahvistamista koskevan suosituksen. Sen tavoitteena on ehkäistä tki-sektorin riskejä, kuten kriittisten teknologioiden luvattomia siirtoja, vahingollisia vaikutteita ja kolmansien maiden eettisiä tai oikeudellisia rikkeitä. Suositus kuitenkin painottaa kansainvälisen yhteistyön ja avoimuuden tärkeyttä. Lue lisää.

Horisontti 2020 –ohjelman jälkiarviointi on julkaistu

Horisontti 2020 oli vuosina 2014–2020 toiminut EU:n rahoittama tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma. Hiljattain julkaistun jälkiarvioinnin mukaan ohjelmalla oli laajoja ja merkittäviä vaikutuksia EU:n taloudelle, tutkimukselle, ilmastolle ja kansalaisten terveydelle.  Lue lisää.

Komissio ottanut käyttöön EU:n laajuisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän

Komissio on hyväksynyt Euroopan ensimmäisen yhteisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän. Siinä linjataan ICT-tuotteiden sertifioinnin säännöt ja käytännöt, joiden avulla parannetaan laitteistojen ja ohjelmistojen turvallisuutta ja luotettavuutta. Sertifioitavia tuotteita ovat esimerkiksi reitittimet ja henkilökortit.  Lue lisää.

Neuvosto ja parlamentti ovat sopineet alustavasti Euroopan kriisivalmiudesta 

Neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavaan sopimukseen sisämarkkinoiden hätätilavälinettä (SMEI) koskevasta asetuksesta, jonka nimeksi tulee sopimuksen mukaisesti sisämarkkinoiden hätätilaa ja häiriönsietokykyä koskeva säädös (IMERA). Säädös ja siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset (IMERA-koontisäädökset) sisältävät toimia, joiden avulla voidaan ennakoida ja torjua kriisejä, reagoida uhkiin niiden ilmaantuessa sekä vastata pidemmälle edenneisiin hätätilanteisiin.  Lue lisää.

Alustava sopimus korjauttamisoikeusdirektiivistä syntynyt neuvoston ja parlamentin välillä

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muodostaneet alustavan sopimuksen korjauttamisoikeusdirektiivistä, jonka myötä kuluttajille turvataan mahdollisuus korjauttaa rikkinäiset ja vialliset tavarat helposti ja luotettavasti niiden pois heittämisen sijaan. Tavaroita korjaamalla vähennetään jätettä ja edistetään kiertotaloutta.  Lue lisää.

Komissio julkaissut suosituksen päästövähennystavoitteesta vuodelle 2040

Komissio on julkaissut vaikutustenarvioinnin mahdollisista keinoista, joilla voidaan saavuttaa Euroopan ilmastoneutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Suosituksen keskiössä on tavoite vähentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Lue lisää.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sopineet alustavasti nettonollateollisuuden tukemisesta

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat muodostaneet alustavan sopimuksen nettonollateollisuutta koskevasta säädöksestä. Säädöksen tavoitteena on parantaa puhtaan teknologian teollisuuden kilpailu- ja häiriönsietokykyä ja lisätä EU:n sisäistä puhtaan teknologian valmistuskapasiteettia. Lue lisää.

Parlamentti ja neuvosto sopivat EU:n talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta 

Alustava sopimus talouden ohjausjärjestelmän uudistamisesta on syntynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston välille. Uudistuksen tavoitteena on vastata tulevaisuuden tarpeisiin vahvistamalla jäsenmaiden julkisen velan kestävyyttä sekä tukemalla kestävämpää ja osallistavampaa kasvua. Lue lisää.

Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä (STEP) alustava sopimus neuvoston ja parlamentin välille

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat sopineet alustavasti Euroopan strategisten teknologioiden kehysvälineestä (STEP). Sen tavoitteena on kohdistaa investointeja kriittisiin teknologioihin (syvä-, digitaali-, bio- ja puhdas teknologia) ja siten vahvistaa niiden kilpailukykyä sekä EU:n suvereniteettia. Lue lisää.

Gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä päästy alustavaan sopimukseen

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen gigabitti-infrastruktuurisäädöksestä. Säädös tukee EU:n verkkoyhteystavoitteiden saavuttamista ja seuraavan sukupolven sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa. Lue lisää.

Komission koheesiopolitiikan asiantuntijaraportti on julkaistu 

Euroopan komission nimittämä koheesiopolitiikan korkean tason asiantuntijaryhmä on esitellyt raporttinsa, jossa arvioidaan koheesiopolitiikan toimivuutta ja annetaan suosituksia sen tulevaisuudelle. Lue lisää.

Tapahtumia

18.-21. maaliskuuta 2024
Research and Innovation Week
Lue lisää

20.-21. maaliskuuta 2024
Europe, let’s cooperate! 2024
Lue lisää