Euroopan neuvosto on hyväksynyt sisämarkkinoiden ja teollisuuden tulevaisuutta koskevat päätelmät 

Euroopan kilpailukykyneuvosto käsitteli kokouksessaan 24. toukokuuta EU:n sisämarkkinoiden ja teollisuuspolitiikan tulevaisuutta. Kokouksessa hyväksyttiin molempia aiheita koskevat päätelmät.  

Sisämarkkinoita koskevat päätelmät perustuvat Jacques Delors -instituutin johtaja Enrico Lettan sisämarkkinoiden tulevaisuutta käsittelevään raporttiin. Päätelmät sisältävät sääntelyn parantamiseen, kuluttajien suojeluun sekä osaamisen vahvistamiseen tähtääviä toimia. Komissiota kehotetaan luomaan uusi sisämarkkinastrategia kesäkuuhun 2025 mennessä. Uuteen strategiaan tulisi sisällyttää mm. tehostettu sääntelykehys vastaamaan kaksoissiirtymän ja geopoliittisten muutosten tarpeisiin. Neuvosto suosittelee myös pk-yritysten kasvua hidastavien esteiden tunnistamista ja purkamista sekä markkinatilanteen jatkuvaa valvontaa. 

Teollisuuspolitiikan tulevaisuutta koskevat päätelmät keskittyvät erityisesti kilpailukyvyn vahvistamiseen. Neuvosto kehottaa laatimaan yhteisen eurooppalaisen teollisuuspolitiikan kehyksen, jossa tulee huomioida mm. talouden ennusteet ja analyysit sekä ympäristöön liittyvät seikat. Tavoitteena on vauhdittaa kaksoissiirtymää sekä tukea EU:n teollisuuden häiriönsietokykyä. Päätelmissä suositellaan TKI-politiikalle asetettavia strategisia prioriteetteja sekä EU:n rahoitusmekanismien arviointia ja tehokasta hyödyntämistä. Teollisuuden toimintaedellytyksiä tulee vahvistaa mm. tehostamalla sisä- ja energiamarkkinoita sekä kehittämällä työvoiman osaamista.  

Lisätietoa 

Kilpailukykyneuvoston kokous 24. toukokuuta 

Neuvoston tiedote teollisuuspolitiikan tulevaisuudesta 

Neuvoston tiedote sisämarkkinoiden tulevaisuudesta