NSPA-ohjauskomitean vierailu Brysselissä

NSPA-verkoston ohjauskomitea vieraili Brysselissä 12.-13.3.2024. Ohjelmaan sisältyi Itä- ja Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan sekä Pohjois-Ruotsin EU-toimistojen isännöimiä kokouksia sekä vierailut komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle (DG Regio), sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosastolle (DG Grow) ja ympäristöasioiden pääosastolle (DG Environment) sekä Natoon.  

Tiistain ohjauskomitean kokouksessa keskusteltiin koheesio- ja arktisesta politiikasta ja viilattiin NSPA:n viestejä komissiolle liittyen aluepolitiikkaan, vihreään siirtymään ja harva-asutukseen. Näistä aiheista keskusteltiin myös Alueiden komitean edustajien Nicolas Brookesin ja Xavier Dutrenitin kanssa. Tässä keskustelussa korostuivat alueiden asukkaiden kuunteleminen ja luottamus koheesiopolitiikan ytimenä. Keskustelua syntyi myös NSPA:n pitkän aikavälin tavoitteista ja kehityskuluista.  

Tiistaina saimme myös tilannekatsauksen OECD-tutkimuksesta, jossa tarkastellaan NSPA-alueen tilannetta sekä sen haasteita ja mahdollisuuksia. Sen mukaan NSPA-alueen keskeisimpiä vahvuuksia ovat sen luonnonvarat ja –maisemat, innovaatiokyky ja toiminnan tehokkuus.  

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolla tapasimme yksikönpäällikköä Anna Wagneria ja päällikköä Nicola De Michelisiä. Keskustelussa painottuivat NSPA-alueen tarve rahoituksen jatkumiselle sekä alueen kasvava merkitys Euroopan Unionille ja vihreälle siirtymälle. Yksi alueen suurimmista haasteista on väestörakenteen muutos. Alueelle pitäisi houkutella lisää eri sektorien osaajia. 

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston edustajien kanssa keskustelimme erityisesti metsätalouspolitiikasta. Edustajien mukaan komission painopisteinä ovat biokiertotalous ja siihen liittyvä aktiivinen metsänhoito.  

Keskiviikkona katse kääntyi tulevaisuuteen, kun Eerikki Vainio Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolta esitteli NSPA:n brändityön tilanteen. Brändin päivittämisessä korostuu ajatus siitä, että NSPA:n kohtaamat haasteet voivat kulkea käsi kädessä alueen vahvuuksien ja mahdollisuuksien kanssa aluetta koskevassa viestinnässä: ainutlaatuisia haasteita kohtaava alue tuottaa myös ainutlaatuisia ratkaisuja innovatiivisella otteella. Esitelmässä käytiin läpi “The Future of NSPA” -tutkimuksen ja -työpajan tuloksia, joista kävi ilmi, että NSPA-verkosto näyttäytyy aktiivisena ja tarpeellisena toimijana EU:ssa. Tulevaisuudessa verkoston toimintaa voitaisiin parantaa laajentamalla sen perspektiiviä, lisäämällä sen näkyvyyttä ja verkostoitumalla alueen paikallisten toimijoiden sekä EU-instituutioiden kanssa. 

Kokous komission ympäristöasioiden pääosaston kanssa alkoi Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntija Veera Ylipietin esitelmällä NSPA:n ympäristö- ja metsäpositiosta. Puheenvuorossa korostui NSPA:n metsienhoitoon ja –suojeluun liittyvä osaaminen sekä metsien taloudelliset ja sosiaaliset roolit. Lisäksi siinä mainittiin komission ehdottama EU:n metsien monitorointiasetus ja sen aiheuttamat haasteet, kuten tietoturvallisuusriskit ja hallinnolliset rasitteet. Puheenvuoron jälkeen käytiin keskustelua siitä, miten metsiä voidaan suojella metsänomistajien toimeentuloa vaarantamatta. 

Tämän jälkeen keskustelimme Euroopan ulkosuhdehallinnon (EEAS) Arktisten asioiden erityislähettilään Clara Ganslandtin kanssa arktista aluetta koskevasta geopolitiikasta. Keskustelussa nousi esille arktisen alueen strategisen merkityksen kasvu muuttuneen geopoliittisen tilanteen sekä ilmastonmuutoksen etenemisen myötä. Ganslandtin mukaan NSPA:n tulee jatkaa tietoisuuden ja näkyvyyden lisäämiseen tähtäävää työtä, sillä strategisen merkityksen ja yleisen kiinnostuksen lisääntymisestä huolimatta vanhat, vääristyneet mielikuvat arktisesta alueesta ovat sitkeitä Euroopassa. Lisäksi turvallisuutta voidaan lisätä EU:n taholta investoimalla infrastruktuuriin, kaksoiskäyttöteknologioihin sekä osaamiseen ja innovaatioihin. Alueen elinvoimaisuus on siis myös turvallisuuskysymys.  

Ohjauskomitean vierailun viimeinen kohde oli Naton päämaja, jossa jatkoimme keskustelua turvallisuudesta ja geopolitiikasta Naton pohjoismaisten delegaatioiden asiantuntijoiden kanssa. Keskustelimme erityisesti uusien jäsenmaiden (Ruotsi & Suomi) merkityksestä tämänhetkisessä turvallisuustilanteessa sekä itä-länsisuuntaisista infrastruktuurisuunnitelmista ja sotilaallisesta liikkuvuudesta NSPA-alueella.