Luonnon ennallistamisasetus hyväksytty Euroopan parlamentissa 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt luonnon ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on ennallistaa jäsenmaiden huonokuntoiset ekosysteemit, tukea EU:n ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteita sekä parantaa ruokaturvaa.  

Ennallistamistoimia tulee tehdä vähintään 20 prosentilla maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikissa rappeutuneissa ekosysteemeissä vuoteen 2050 mennessä. Ennallistamistoimenpiteet määritellään luontotyyppikohtaisesti, ja tavoitteiden edistymistä seurataan eri indikaattoreilla.  

Maatalouden ekosysteemien elpymistä on tarkoitus edistää ojitettuja turvemaita ennallistamalla. Uudelleenvesitys säilyy kuitenkin vapaaehtoisena viljelijöille ja yksityisille maanomistajille. Metsäekosysteemien ennallistamiseksi on asetettu kolmen miljardin puun istutuksen tavoite. Lisäksi tavoitteita on asetettu mm. vapaasti virtaavien jokien ennallistamiseksi. Asetuksen tultua voimaan jäsenmaat valmistelevat kansalliset ennallistamissuunnitelmat, joissa määritellään asetuksen tavoitteiden saavuttamisen keinot. 

Sopimuksen on vielä saatava neuvoston hyväksyntä, jonka jälkeen se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Asetus tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. 

Lisätietoa 

Parlamentin lehdistötiedote