Neuvosto on hyväksynyt koulutukseen liittyvät päätelmät sekä digitaitoja ja -osaamista koskevat suositukset

EU:n neuvosto on hyväksynyt päätelmät kolutukseen roolista Euroopan yhteisen tulevaisuuden rakentamisessa sekä kaksi suositusta koskien digitaitoja ja digitaalisen koulutuksen mahdollistavia tekijöitä. Digitaidot ja niiden saavutettavuus ovat avainasemassa laadukkaan ja osallistavan koulutuksen kehittämisessä.  

Päätelmissä vahvistetaan korkealaatuisen koulutuksen merkitys eurooppalaisen arvojen ja demokratian vahvistajana. Jäsenmaita kannustetaan mm. edistämään kansalaisten medialukutaitoja, kansalaiskoulutusta ja EU-tietoutta sekä takaamaan turvalliset ja inklusiiviset oppimisympäristöt kaikille. EU:n yhteisten arvojen ja demokratian edistämisen keinoiksi ehdotetaan myös Euroopan koulutusyhteisön sisäistä kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. 

Digitaalisen koulutuksen onnistumisen mahdollistavia tekijöitä koskevat suositukset perustuvat tarpeelle edistää kaikkien oppimis- ja opetusmahdollisuuksia digitaalisella aikakaudella. Mahdollistavia tekijöitä ovat mm. toimivat verkkoyhteydet, digiteknologioiden sisällyttäminen opetukseen sekä opettajien ja oppijoiden digitaaliset valmiudet. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa koulutuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta maantieteellisestä sijainnista riippumatta. 

Neuvoston suositukset digitaitojen ja -osaamisen tarjonnan parantamisesta koulutusalalla korostavat digitaitojen roolia kaikilla yhteiskunnan ja talouden aloilla sekä niiden välttämättömyyttä kaikkien kansalaisten elämässä. Neuvosto kehottaa jäsenmaita mm. asettamaan digitaitojen ja -osaamisen tarjoamista koskevia kansallisia tavoitteita sekä vahvistamaan digitaitoja ja -osaamista eri koulutustasoilla ja eri oppiaineissa.  

Molemmat suositukset on hyväksytty, ja Euroopan komissio seuraa niiden toteutumista jäsenmaissa. 

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote  

Neuvoston suositukset digitaitojen ja -osaamisen tarjonnan parantamisesta koulutusalalla 

Neuvoston suositukset digitaalisen koulutuksen onnistumisen keskeisistä mahdollistavista tekijöistä