Komission ehdotus metsien seurantalaista on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen metsien seurantalaista, jonka tarkoituksena on täydentää eurooppalaisia metsiä koskevia tietoja ja luoda kattava yhtenäinen metsätietokanta. Ehdotuksen taustalla on kasvava huoli eurooppalaisten metsien kunnosta ja niitä koskevan tiedon hajanaisuudesta.

Ehdotetun seurantakehyksen avulla pyritään ennakoimaan ja torjumaan metsien kohtaamia uhkia, kuten monimuotoisuuden vähenemistä, kuivuutta ja metsäpaloja keräämällä ja jakamalla ajankohtaista tietoa metsien kunnosta.

Terveet metsät ovat edellytys ilmastonmuutoksen torjumiselle, ihmisten hyvinvoinnille sekä toimivalle taloudelle. Komission mukaan seurantakehys tehostaisi metsänsuojelua koskevaa päätöksentekoa ja toisi taloudellista hyötyä metsänomistajille ja –hoitajille sekä digitaalisia seurantapalveluja tarjoaville yritykselle.

Ehdotus on seuraavaksi Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston tarkasteltavana.

Lisätietoja

Komission lehdistötiedote