Euroopan komissio tiedottaa puhtaan teknologian edistämisen toimista

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon EU:n tähänastisista keskeisistä toimista liittyen puhtaan teknologian kehittämiseen ja käyttöönoton edistämiseen. Toimien keskiössä on ollut sisämarkkinoiden vahvistaminen, toimintaedellytyksien tasapuolisuuden kehittäminen, tutkimuksen ja innovoinnin tukeminen, kauppasopimusverkostojen laajentaminen sekä häiriönsietokyvyn vahvistaminen maailmanlaajuisiin vaikutuksiin liittyen. Tarkemmin tarkasteltuna toimiin on kuulunut:

  • Kannustimien ja ennustettavuuden parantaminen sääntelykehyksen kehittämisellä, johon on kuulunut muun muassa vihreän kehityksen ohjelman 55-valmiuspaketin lainsäädäntöehdotukset, laajennettu päästökauppajärjestelmä, nettonollateollisuusasetusehdotus sekä tavoite sääntelykehyksen selkeyttämisestä.
  • Ilmastopolitiikan investoinnit, jotka ovat vuosien 2021-2027 kokonaistalousarviosta 32,6 prosenttia. Lisäksi uusiutuvan vedyn tuotantoon suunnataan 800 miljoonaa euroa Euroopan innovaatiorahastosta.
  • Yksityisten investointien houkutteleminen puhtaan teknologian kehittämiselle suotuisan sääntely-ympäristön vahvistamisella.
  • Kansallisten julkisten investointien tukeminen muun muassa valtiontukijärjestelmiä koskevilla ehdotuksilla.
  • Teollisuuden ja poliittisen tason välisen yhteistyön tukeminen muun muassa akku- ja vetyteollisuuden allianseilla.
  • Vihreän ja digitaalisen siirtymän edellyttämän osaamisen kehittämiseen panostaminen.

 

Lisäksi puhtaan teknologian kilpailukyvyn edistämisen kannalta merkittävää on maailmanlaajuisten tekijöiden huomioiminen, jotka liittyvät esimerkiksi muihin suuriin talousalueisiin, investointivirtoihin, energian saatavuuteen, työvoiman osaamiseen ja raaka-aineiden saatavuuteen.

Lisätietoa:

Komission lehdistötiedote