EU:n neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet alustavasti eurooppalaisen sirusäädöksen

EU:n neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet alustavasti aloitteen eurooppalaisesta sirusäädöksestä. Sirut ovat keskeinen osa digitaalista siirtymää ja siruteknologiaa käytetään yhä laajemmin digitoiduissa tuotteissa ja palveluissa esimerkiksi älypuhelimissa, autoissa sekä terveydenhuollon, tietoliikenteen ja puolustukseen liittyvässä infrastruktuurissa. Sirujen kasvava kysyntä on samalla lisännyt niiden toimitusketjuihin kohdistuvaa painetta, johon pyritään puuttumaan vahvistamalla EU:n siruteknologian toimialaa. Lisäksi omavaraisuuden lisäämiseen on geopoliittisia intressejä. Eurooppalainen sirusäädös -aloitteella pyritään vähentämään keskeisesti Euroopan kriittistä riippuvuutta ja vahvistamaan omavaraisuutta.  

Sirusäädöksen tavoitteena on edistää laaja-alaisesti sirujen tuotantoketjua tukemalla alan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, osaamiskeskusten kehittämistä sekä lisäämällä sirujen valmistusta. Säädös koostuu kolmesta pilarista, jotka ovat Siruja Euroopalle –pilari, toimitusvarmuuteen liittyvä pilari sekä jäsenmaiden yhteistyön lisäämiseen liittyvä pilari. Siruja Euroopalle –pilarin mukaan Euroopan teknologian asemaa pyritään vahvistamaan tiivistämällä tutkimuksen ja innovoinnin toimintaa teollisuuden kanssa sekä edistämällä innovaatioiden kaupallistamista. Siruja Euroopalle –pilariin liittyen myös valmistellaan siruteknologian yhteisyritys (Joint Undertaking, JU), joka on yksi Horisontti Euroopan tunnistamista kumppanuuksien muodoista. Teknologianalan olemassa oleva kumppanuus (Key Digital Technologies JU) muutetaan tämän myötä sirukumppanuudeksi (Chips JU).  

Toimitusvarmuuteen liittyen säädöksellä pyritään lisäämään alan tuotantokapasiteettia sekä vahvistamaan tuotantolaitosten välistä toimintaa EU:ssa. Lisäksi häiriönsietokykyä parannetaan luomalla toimenpidesuunnitelma tarjontaan tai toimitusketjuihin liittyvissä kriisitilanteissa.  

EU on asettanut tavoitteen kaksinkertaistaa toimialan maailmanmarkkina-asemansa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä osana Digitaalinen vuosikymmen 2030-tavoitetta, jota pyritään vauhdittamaan sirusäädöksellä. Aloitetta tuetaan julkisista varoista 6,2 miljardilla eurolla, joista 3,3 miljardia on EU:n 2021–2027 ohjelmakauden budjetista. Lisäksi alan startup- ja pk-yrityksien valmiuksien lisäämistä tuetaan InvestEU-rahoitusohjelmalla. 

Sirusäädöksen vahvistamiseen tarvitaan vielä neuvoston ja parlamentin virallinen hyväksyntä, jonka jälkeen se julkaistaan komission virallisessa lehdessä ja asetus astuu voimaan. 

 

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote