Euroopan komissio tiedottaa alueiden osaamisen edistämisestä

Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon liittyen osaavan työvoiman saatavuuteen EU-alueella. ”Osaamispotentiaali käyttöön Euroopan alueilla” -tiedonanto on samalla ensimmäinen merkittävä aloite koskien Euroopan osaaminen -teemavuotta. Käytännössä aloitteen tarkoitus on ylläpitää ja edistää osaamista alueilla tukemalla niitä osaajien houkuttelussa, pitämisessä sekä kouluttamisessa. Tiedonannon lisäksi komissio julkaisi myös väestönmuutoksen vaikutuksia käsittelevän vuoden 2023 kertomuksensa.  

Erityisesti esiin nostetaan alueet, joilla väestörakenteen muutokset aiheuttavat niin kutsutun osaamiskehitysloukun. Tämän taustalla ovat alueen osaamiselle haitalliset väestörakenteen muutokset, kuten työikäisen väestön väheneminen, korkeakoulututkinnon suorittaneiden pieni osuus sekä nuoren työvoiman poismuutto. Osaamisen edistämisen aloite pohjautuu EU:n tavoitteeseen kehityksen tasaamisesta alueiden välillä. 

Tiedonannossa listataan toimenpiteitä, joilla aloite viedään käytäntöön. Toimenpiteet pitävät sisällään muun muassa osaamiskehitysloukkuun joutuneiden alueiden tukemiseen tarkoitetun pilottihankkeen sekä nuorten poismuutosta kärsiville alueille suunnitellun älykkääseen sopeutumiseen liittyvän aloitteen. Lisäksi edistetään hyvien käytäntöjen jakamista, analyysitiedon lisäämistä ja EU-rahoituksen sekä toimien tehokkaampaa hyödyntämistä. Toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa paikkakohtaisesti ja monitasoisesti alueilla. Tiedonanto sisältää myös alueellisia esimerkkejä, joista yksi on Lapista.  

  

Lisätietoja: 

Komission lehdistötiedote 

Osaamispotentiaali käyttöön Euroopassa -tiedote 

Väestönmuutoksen vaikutusten raportti