Komissio ehdottaa sääntöjä puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi

Euroopan komissio on ehdottanut sääntöjä, jotka koskevat ilmanlaatua, pinta- ja pohjavesiä sekä jätevesien käsittelyä. Ehdotettujen sääntöjen tarkoituksena on vähentää WHO:n suositusten ylittävien pienhiukkasten aiheuttamia kuolemia yli 75 prosenttia kymmenessä vuodessa. Arvioiden mukaan lähes 300 000 eurooppalaista menehtyy ennenaikaisesti ilmansaasteiden vuoksi.

Komissio ehdottaa sallittujen epäpuhtaustasojen tiukentamista ja täytäntöönpanon parantamista. Tämä edesauttaa pilaantumisen vähentämistavoitteiden saavuttamista. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman saasteettomuustavoitteena on saavuttaa haitallisista epäpuhtauksista vapaa ympäristö vuoteen 2050 mennessä.

Ehdotetussa ilmanlaatudirektiivien tarkistuksessa vahvistetaan väliaikaiset vuoteen 2023 tähtäävät ilmalaatunormit. Tarkistuksella varmistetaan ilmansaasteiden aiheuttamista terveysongelmista kärsineiden oikeus korvauksiin, mikäli EU:n ilmanlaatusääntöjä on rikottu. Ilmanlaadun seurantaa ja mallintamista sekä ilmanlaatusuunnitelmia parantamista koskevia sääntöjä vahvistetaan. Ehdotuksissa jätetään kansallisten ja paikallisten viranomaisten päätettäväksi, millä toimenpiteillä vaatimukset täytetään.

Komissio ehdottaa vesien epäpuhtauksien luettelon päivittämistä. Luetteloon aiotaan lisätä 25 ainetta, joilla on todistetusti negatiivisia vaikutuksia luontoon ja ihmisten terveyteen. Lisäksi uusissa säännöissä ei keskitytä pelkästään yksittäisiin aineisiin, vaan seosten kasaantuvat vaikutukset ja yhteisvaikutukset otetaan huomioon.

Yhdyskuntajätevesiä koskevan direktiivin tavoitteena on niiden parempi ja kustannustehokkaampi käsittely. Alalle ehdotetaan tavoitetta energianeutraaliudesta vuoteen 2040 mennessä. Veden käsittelyä koskevat velvoitteet laajennetaan koskemaan myös pienempiä kaupunkeja. Terveyden ja ympäristön suojelua edistetään muun muassa jätevedestä talteenotettavia ravinteita ja mikromuovien seurantaa koskevien vaatimusten avulla. Jätevesialalla on lisäksi käyttämätöntä potentiaalia uusiutuvan energian tuottamiseksi esimerkiksi biokaasun avulla.

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät ehdotukset.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Ehdotus ilmanlaatua koskevan EU:n lainsäädännön tarkistamisesta
Ehdotus pinta- ja pohjavesien epäpuhtauksien luettelon tarkistamisesta
Ehdotus yhdyskuntajätevesidirektiivin tarkistamisesta