Komissio on hyväksynyt vuoden 2023 työohjelman

Euroopan komissio on hyväksynyt vuoden 2023 työohjelman. Työohjelma on Komission toimintasuunnitelma, jonka avulla tuetaan eurooppalaisten arkea kriiseihin vastaamalla ja parantaa Euroopan unionin selviytymiskykyä. Vuoden 2023 työohjelmaan sisältyy 43 aloitetta, jotka liittyvät Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin poliittisiin suuntaviivoihin, jotka ovat jatkumoa hänen unionin tilaa käsittelevän puheessaan esitettyihin tavoitteisiin.

Työohjelmassa esitetään kuusi toimea kunnianhimoisten tavoitteiden edistämiseksi:

  1. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Komissio ehdottaa muun muassa EU:n sähkömarkkinoiden kattavaa uudistusta, johon kuuluu sähkön ja kaasun hintojen irrottamista toisistaan. Vihreän vetytalouden kehittämisen nopeuttamiseksi komissio aikoo ehdottaa uutta Euroopan vetypankkia, joka tarkoittaisi kolmen miljardin euron investointeja vetymarkkinoille. Komissio pyrkii vähentämään jätettä ja sen ympäristövaikutuksia keskittyen erityisesti elintarvike- ja tekstiilijätteeseen. Kansalaisten aloitteesta komissio aikoo ehdottaa eläinten hyvinvointia koskevan lainsäädännön tarkistamista. Lisäksi rahtiliikenteen päästöjä aiotaan vähentää sekä edistää kestäviä ruokaketjuja ja maaperän terveyttä Euroopassa.

  1. Euroopan digitaalinen valmius

Välttämättömien kriittisten raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen toimenpiteillä parannetaan Euroopan digitaalista ja taloudellista häiriönsietokykyä. Sisämarkkinoiden tuomia etuja ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä puutteita tarkastellaan ja korjataan. Komissio ehdottaa yhteistä eurooppalaista liikkuvuusdata-avaruutta, jolla vauhditetaan liikennealan digitalisointia.

  1. Ihmisten hyväksi toimiva talous

Euroopan komissio aikoo tarkastella EU:n talouden ohjausjärjestelmää ja tekee väliarvioinnin EU:n vuosien 2021–2027 talousarviosta. Komissio varmistaa unionin yhteisen valuutan soveltumisen digiaikaan ehdotuksella digitaalisen euron periaatteista. Koska työohjelma on laadittu taloudellisen epävarmuuden vallitessa, komissio on valmis talven jälkeen uudelleenarvioimaan kilpailukykyyn vaikuttavia toimenpiteitä.

  1. Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia on tarpeen tehostaa turvallisuuteen ja puolustukseen liittyviä EU:n toimita. Komissio aikoo esittää turvallisuutta ja puolustusta tukevan EU:n avaruusstrategian sekä uuden EU:n merellisen turvallisuusstrategian. Seuraamusvalikkoa päivitetään ja siihen aiotaan sisällyttää mukaan korruptio. Uuden ohjelman avulla elvytetään EU:n suhteita Latinalaiseen Amerikkaan ja Karibian alueeseen. Komissio jatkaa yhteistyötä Länsi-Balkanin ehdokasmaiden sekä Ukrainan, Moldovan ja Georgian kanssa niiden unioniin liittymisen saralla.

  1. Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Vuosi 2023 on Euroopan osaamisen teemavuosi. Komissio aikoo ehdottaa EU:n nykyisen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden kehyksen päivittämistä, jotta opiskelijat voisivat siirtyä helpommin koulujärjestelmästä toiseen. EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten pätevyyden tunnustamista kehitetään. Euroopan terveysunionin kehittämistä koskevia toimia ovat muun muassa kokonaisvaltaisen lähestymistavan ehdottaminen mielenterveyttä koskien, savuttomien ympäristöjen uudelleen tarkastelu sekä annetaan uusi suositus koskien rokotteilla ehkäistävissä olevia syöpiä.

  1. Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle

Komissio esittää vuonna 2023 demokratian puolustamista koskevan paketin, johon sisältyy aloite EU:n demokraattisen toimintaympäristön suojelemisesta ulkopuolisilta intresseiltä. Komissio ehdottaa eurooppalaista vammaiskorttia, jolla varmistetaan vammaisaseman tunnustaminen kaikissa jäsenmaissa. Euroopan komissio kartoittaa paremman sääntelyn periaatteiden mukaisesti lainsäädännön yksinkertaistamis- ja keventämismahdollisuuksia.

 

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
Komission vuoden 2023 työohjelma