Komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyynnöt vuodelle 2022

Euroopan komissio on käynnistänyt Erasmus+ -ohjelman vuoden 2022 ehdotuspyynnöt vuoden 2022 työohjelman hyväksymisen jälkeen. Erasmus+ -ohjelman määrärahat kasvavat ensi vuonna lähes 3,9 miljardiin euroon, ja yleisen ehdotuspyynnön lisäksi vuotuiseen työohjelmaan sisältyy myös muita erillisiä toimia, kuten Eurooppa-yliopistoja koskeva aloite.

Erasmus+ -ohjelman avulla tuetaan nuoria ja kannustetaan heitä osallistumaan demokratian toteuttamiseen ja täten edistetään merkittävästi Euroopan nuorison teemavuoden 2022 tavoitteita. Myös liikkuvuuden ja yhteistyön ydintoimintoja tullaan vahvistamaan vuonna 2022. Rahoitusta voivat hakea kaikki julkiset tai yksityiset toimijat koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla.

Tärkeimmät julkaistuissa ehdotuspyynnöissä esitetyt uudistukset ovat seuraavat:

  • Tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet: Uusilla laajamittaisilla hankkeilla tuetaan korkealaatuista ja osallistavaa digitaalista koulutusta ja koulutusjärjestelmien mukauttamista vihreään siirtymään.
  • Kolmansien maiden kanssa tapahtuvan vaihdon lisääminen: EU:n ulkoisista välineistä saatavilla varoilla EU:n ulkopuoliset maat voivat osallistua kohdennettuihin hankkeisiin ja vaihtoihin erityisesti ammatillisen koulutuksen ja urheilun aloilla.
  • Osallistavampi DiscoverEU: DiscoverEU tarjoaa 18-vuotiaille mahdollisuuden matkustaa Euroopassa maksutta. Vuodesta 2022 alkaen järjestetään erityisiä hakukierroksia organisaatioille heikompiosaisten nuorten osallistumismahdollisuuksien lisäämiseksi.
  • EU:n tuominen lähemmäs kouluja: EU:n tavoitteista, periaatteista ja toiminnasta tiedottavaa opetusta edistävät Jean Monnet -toimet toteutetaan sekä yleissivistävässä että ammatillisessa koulutuksessa kaikenikäisille oppilaille sekä käyttäen erilaisia toteuttamistapoja.
  • Yhteistyöhankkeiden rahoituksen yksinkertaistaminen: Erasmus+ -ohjelma tarjoaa yhteistyöhankkeiden edunsaajille mahdollisuuden saada hankkeidensa täytäntöönpanoon tarvittavan rahoituksen kertakorvauksena.

Erasmus+ -ohjelman kokonaismäärärahat vuosina 2021–2027 ovat 26,2 miljardia euroa, ja niitä täydennetään noin 2,2 miljardilla eurolla EU:n ulkoisista välineistä. Erasmus+ -ohjelman liikkuvuus- ja yhteistyöhankkeilla tuetaan vihreää ja digitaalista siirtymää, ja samalla edistetään aktiivista kansalaisuutta ja nuorten osallisuutta. Covid-19-pandemian alusta lähtien Erasmus+ -hankkeilla on myös edistetty koulutusjärjestelmien häiriönsietokykyä.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Erasmus+ -ohjelman ehdotuspyyntö 2022
Tietokooste: Erasmus+ -ohjelma (2021–2027)
Tarkempaa tietoa Erasmus+ -ohjelman sisältämistä erityisistä toimista ja hakemusten määräajoista
Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuoden 2022 työohjelma
Vuoden 2022 Erasmus+ -ohjelman ohjelmaopas