Slovenian Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden painopisteet

Portugalin puolivuotinen kausi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana päättyi 31. kesäkuuta 2021. Seuraava puheenjohtajamaa Slovenia aikoo tukea puheenjohtajakaudellaan EU:n elpymistä ja selviytymiskykyä, Euroopan tulevaisuuskonferenssin edistymistä, oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen vahvistamista sekä Euroopan lähialueiden turvallisuutta ja vakautta.

Slovenia on aloittanut puolivuotisen puheenjohtajakautensa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana heinäkuun 1. päivänä 2021. Puheenjohtajuuskauden iskulause on Yhdessä. Selviytymiskykyinen. Eurooppa. Slovenian puheenjohtajakauden ohjelma perustuu neljään painopistealueeseen, jotka ovat:

1. EU:n elpymisen ja selviytymiskyvyn vahvistaminen

2. Euroopan tulevaisuuden pohtiminen Euroopan tulevaisuuskonferenssissa

3. oikeusvaltion ja eurooppalaisten arvojen vahvistaminen

4. turvallisuuden ja vakauden lisääminen Euroopan lähialueilla.


Euroopan unionin selviytymiskyky, elpyminen ja strateginen autonomia

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Slovenia on korostanut Euroopan unionin kestokyvyn vahvistamista yhtenä tärkeimmistä painopistealueistaan. Slovenia keskittyy erityisesti Euroopan terveysunionin luomiseen COVID-19 -pandemiatilanteeseen vastaamiseksi, EU:n aseman vahvistamiseksi ja kansalaisten terveyden suojelemiseksi. Slovenia haluaa vahvistaa EU:n strategista itsemääräämisoikeutta lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden saatavuuden sekä niiden tutkimuksen, kehittämisen ja tuotannon suhteen.

Pandemian sosioekonomisten seurausten lieventämiseksi yksi puheenjohtajavaltio Slovenian ensisijaisista tavoitteista on EU:n elpymisrahoituksen ja NextGenerationEU -rahoitusvälineen tehokas täytäntöönpano. Sen tavoitteena on nopeuttaa kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien hyväksymistä.

Euroopan unioni on sitoutunut tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna. Slovenia pyrkii saattamaan asetetut tavoitteet osaksi sitovaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Glasgow”n COP26-konferenssi tarjoaa EU:lle lisämahdollisuuden osoittaa sitoutuneisuuttaan ilmastotoimiin ja vakuuttaa muu maailma ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tarpeellisuudesta.

Slovenia työskentelee puheenjohtajakaudellaan uuden digitaalilainsäädännön edistämiseksi, jotta sovellettava lainsäädäntö vastaisi tyydyttävällä tavalla digitalisaation mukanaan tuomiin nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Slovenia haluaa edistää Euroopan digitaalista itsemääräämisoikeutta ja tekoälyn eettistä käyttöä ja kehittämistä sekä toimia big datan saatavuuden parantamiseksi. Lisäksi Slovenia haluaa puheenjohtajakaudellaan vahvistaa EU:n kykyä torjua kyberhyökkäyksiä.


Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Euroopan tulevaisuuskonferenssi alkoi virallisesti 9. toukokuuta 2021, ja sen odotetaan päättyvän keväällä 2022. Sen tarkoituksena on tarjota foorumi Euroopan laajuiselle keskustelulle siitä, miltä EU:n pitäisi tulevaisuudessa näyttää täyttääkseen kansalaistensa odotukset. Slovenia työskentelee puheenjohtajakaudellaan Euroopan tulevaisuuskonferenssin saattamiseksi loppuun saakka, ja tukee käytävää keskustelua Euroopan tulevaisuudesta. Tässä yhteydessä Slovenia haluaa edistää keskustelua myös elämästä Euroopassa sekä tänään että tulevaisuudessa.


Yhteiset kriteerit eurooppalaiselle elämäntavalle ja oikeusvaltioperiaatteelle

Slovenia keskittyy puheenjohtajakaudellaan oikeusvaltion vahvistamiseen yhtenä yhteisistä eurooppalaisista arvoista. Tavoitteena on edistää oikeusvaltioperiaatteen kulttuuria kaikkialla EU:ssa ja tarjota jäsenmaille mahdollisuus ottaa oppia toistensa kokemuksista. Slovenia haluaa luoda keskustelua siitä, miten oikeusvaltiota voidaan edelleen vahvistaa kansallisten perustuslaillisten järjestelmien ja perinteiden täysimääräisesti kunnioittaen. Slovenia kiinnittää huomiota myös tarpeeseen puuttua haasteellisiin väestökehityssuuntauksiin Euroopassa.


Uskottava ja turvallinen Euroopan unioni, joka pystyy varmistamaan turvallisuuden ja vakauden naapurustossaan

Puheenjohtajavaltio Slovenia toimii puheenjohtajakaudellaan transatlanttisten suhteiden vahvistamiseksi. Slovenia haluaa edistää yhteisiin periaatteisiin, arvoihin ja etuihin perustuvaa tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja Naton kanssa, jonka se näkee takaavan EU:n aseman vahvistumisen kansainvälisessä yhteisössä ja helpottavan jäsenvaltioiden yhteisten etujen ajamista.

Erityistä huomiota kiinnitetään Länsi-Balkanin maihin, niiden tulevaisuuteen Euroopassa ja EU:n laajentumisprosessin uskottavaan jatkamiseen. Slovenian pyrkimyksenä on edistää alueen maiden kestävää talouden elpymistä ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä vihreän ja digitaalisen siirtymävaiheen toteuttamiseksi ja alueen ja Euroopan unionin yhteyksien parantamiseksi. Yhteistyön edistämiseksi ja Länsi-Balkanin kestävyyden vahvistamiseksi Slovenia isännöi syksyllä EU:n ja Länsi-Balkanin huippukokousta.

Slovenia haluaa keskittyä puheenjohtajakaudellaan myös EU:n turvallisuuden vahvistamiseen Schengen-järjestelmän vahvistamisen kautta. Puheenjohtajavaltio keskittyy rakentamaan vahvempaa ja vakaampaa Schengen-aluetta, joka on valmis toimintaan myös tulevaisuuden haasteiden keskellä.

Slovenia pyrkii edistämään uudesta siirtolais- ja turvapaikkasopimuksesta käytäviä neuvotteluita ja vahvistamaan Euroopan unionin roolia muuttoliikkeen lähtömaissa, jotta muuttoliikepaineita voitaisiin hallita tehokkaasti.

Lisätietoa:
Slovenian puheenjohtajakauden verkkosivut