Kuukauden hanke: ROSEWOOD4.0

ROSEWOOD4.0 on Euroopan unionin tutkimuksen ja innovaation Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettu metsäalan verkostohanke. Hankkeen tavoitteena on löytää erilaisia digitaalisia työkaluja ja hyväksi todettuja käytäntöjä puun liikkeelle saamiseksi metsä- ja puutuoteteollisuudelle. ROSEWOOD4.0 pohjautuu aikaisempaan ROSEWOOD-hankkeeseen (Horisontti 2020), joka oli käynnissä vuosina 2018-2020. Siihen mukaan pääsemisessä IP-toimistolla ja Lapin liitolla oli merkittävä rooli. Ensimmäinen ROSEWOOD perustui metsäisten alueiden verkostoon ja hankkeessa keskityttiin puun kestävän liikkumisen kehittämistoimiin.

ROSEWOOD4.0 -hankkeen tavoitteena on laajentaa sekä vahvistaa olemassa olevaa metsäalan verkostoa Euroopassa sekä kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja teollisuuden käyttöön. Toimilla edistetään bio- ja metsätalouden kestävää kehitystä ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa syntyy uudenlainen tietopankki hankkeen verkkosivuille, jotta tehtyä työtä voidaan tulevaisuudessakin hyödyntää. Tämän lisäksi on kerätty tietokortteja parhaista käytänteistä sekä tuotettu informatiivisia videoita ja digitaalista koulutusmateriaalia, joita voi käyttää tulevaisuudessa koulutuksen tukena.

Hankkeen kokonaisbudjetti on kaksi miljoonaa euroa, se on aloitettu tammikuussa 2020 ja kestää joulukuun 2021 loppuun asti. ROSEWOOD4.0 -hankkeessa on mukana 21 kumppania ja Suomen lisäksi 17 Euroopan maata. Projektia koordinoi saksalainen Steinbeis Innovation gGmbH. Toimintaa varten on perustettu viisi alueellista metsäalan osaamiskeskittymää (HUBia) ympäri Eurooppaa. Osaamiskeskittymissä hankekumppanit selvittävät alueensa metsätalouden tarpeita. Pohjoista osaamiskeskittymää johtaa Lapin ammattikorkeakoulu ja siinä on mukana myös Luonnonvarakeskus, Ruotsista Paper Province-klusteri sekä Norjasta TreTorget. Vaikka Lappi on hankkeen johtava kumppani Suomesta, parhaita käytäntöjä kerätään koko Suomesta.

Idea hankkeen rahoituksen hakemiseksi tuli aikaisemman hankkeen pohjalta, sillä koettiin että luotua verkostopohjaa olisi tärkeää vahvistaa tulevaisuuden yhteistyön tukemiseksi, kertoo hankkeesta Luonnonvarakeskuksessa vastaava erikoistutkija Kari Mäkitalo. Hänen mukaansa hankkeen rahoituksen haku meni oikein sujuvasti, koska ensimmäisen ROSEWOOD-projektin koordinaattorilla, Steinbeis 2i GmbH, oli vahva osaaminen rahoitushakemusten kirjoittamisesta. Tämän lisäksi ensimmäiselle ROSEWOOD-hankkeelle toivottiin jatkoa myös Euroopan komission puolelta. Tämä kasvatti motivaatiota hakea lisää rahaa ja laajentaa verkostoa. Tällaiset onnistuneet jatkohankkeet eivät ole kovin yleisiä ja rahasta kilpaillaan samoilla säännöillä kuin muutkin hakevat kumppanuudet, täydentää Mäkitalo.

Hankkeen aikana järjestetään muun muassa työpajoja ja hackathoneja, joissa kerätään ideoita hankkeen tavoitteiden toteuttamiseksi. Tarkoituksena on luoda, ideoida ja siirtää muille alueille uusia tai hyväksi koettuja toimintatapoja, jotka liittyvät metsien hoitoon ja teollisuuteen sekä erityisesti alan digitalisaatioon. Työpajojen ja hackathonien pohjalta järjestetään myös verkkopohjaisia koulutuksia, jotka julkaistaan hankkeen verkkosivuilla syksyn kuluessa. Hankkeen aikana tuotetaan myös alueellisia tiekarttoja, joista ensimmäinen on jo valmistunut. Tiekartat antavat suuntaviivoja siihen, miten raaka-aine saadaan paremmin hyödynnettyä kestävyystavoitteet huomioiden metsäteollisuudessa.

Pohjoisen osaamiskeskittymän vetäjä, projektipäällikkö Merja Laajanen kertoo, että koronapandemia on aiheuttanut haasteita, kun hankekumppanit eivät ole päässeet työskentelemään samassa paikassa yhdessä. Suunnitellut työpajat on jouduttu toteuttamaan etänä. Laajanen on kuitenkin tyytyväinen, sillä työpajojen tulokset ovat olleet hedelmällisiä ja yhteistyö on sujunut kaikesta huolimatta oikein hyvin. Luottamusta on vahvistanut aikaisempi vuosien ROSEWOOD-hanke, sillä moni tunsi toisensa jo entuudestaan ja yhteistyötä oli näin helppo jatkaa.

Laajanen lisää myös, että ROSEWOOD4.0-hanke tarjoaa Suomelle väylän päästä mukaan tärkeisiin kansainvälisiin metsäalan verkostoihin ja antaa tätä kautta mahdollisuuksia tulevaisuuden yhteistyöhön. Verkostojenkautta voidaan muodostaa kumppanuuksia ja hakea rahoitusta eri alueille kestävän metsätalouden edistämiseksi. Pohjoismainen osaamiskeskittymän partnereiden kesken on myös odotettavissa monipuolista yhteistyötä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Lisätietoja saat tätä artikkelia varten haastatelluilta hankkeen yhteyshenkilöiltä:

Merja Laajanen
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
Puh. 044 478 0204
[email protected]

Kari Mäkitalo
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
Puh. 029 532 4465
[email protected]

ROSEWOOD4.0 -verkkosivut