Euroopan kilpailukykyneuvostolta TKI-sektoriin liittyviä päätelmiä 

Euroopan kilpailukykyneuvosto käsitteli kokouksessaan 23. toukokuuta avaruussektorin kilpailukykyä, tekoälyn kehittämistä, tutkimusturvallisuutta, tiedon hyödyntämistä sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman loppuarviointia. Neuvosto hyväksyi näihin aiheisiin liittyviä päätelmiä, asetuksia ja suosituksia.  

Avaruussektoria koskevissa päätelmissä pohditaan kilpailukykyisen avaruusalan roolia EU:n taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemisessa. Niissä korostetaan avaruusalan innovaatioiden soveltamispotentiaalia muilla sektoreilla sekä niiden myönteistä vaikutusta talouskasvuun. Neuvosto suosittelee sektorin kehittämistä mm.  lisäämällä julkisia ja yksityisiä investointeja, parantamalla alan toimintaedellytyksiä ja työvoiman osaamista sekä laajentamalla sen maailmanlaajuisia yhteistyökumppanuuksia. 

Neuvosto pyrkii myös vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä tekoälyn (AI) saralla laajentamalla Euroopan suurteholaskennan yhteisyrityksen (EuroHPC) tavoitteita. Hyväksytyssä asetuksessa yhteisyrityksen lisätavoitteeksi asetetaan EU:n tekoälyekosysteemin tukeminen kehittämällä suurteholaskennan infrastruktuuria tarjoavia tekoälytehtaita. Tekoälytehtaat tuovat yhteen supertietokoneen, datakeskuksen sekä suurteholaskentapalvelut start up -yritysten hyödynnettäväksi. AI-supertietokoneita isännöivät laitokset voivat saada EU:lta rahallista tukea, joka kattaa enintään 50 % laitehankintakuluista ja enintään 50 % hallintakustannuksista.  

Tutkimusturvallisuutta koskeva suositus pyrkii tukemaan komissiota ja jäsenmaita puuttumaan kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin tutkimusturvallisuusuhkiin. Siinä eritellään mm. ulkopuoliseen sekaantumiseen, vahingolliseen tiedonsiirtoon ja eettisiin rikkeisiin liittyviä riskejä sekä tarjotaan ohjeita turvallisuuden parantamiseksi. Komissiota ja jäsenmaita kehotetaan suunnittelemaan tutkimusturvallisuutta parantavia politiikkatoimia vastuullisen kansainvälistymisen periaatteet huomioiden.  

Tietämyksen parempaan hyödyntämiseen liittyvät päätelmät korostavat tiedonhyödyntämisen roolia EU:n teollisuuden kilpailukyvyn ja strategisen autonomian turvaamisessa. Tavoitteena on tukea tiedonhyödyntämistä vahvistavia toimia mm. rahoitusvälineiden, politiikkojen ja puiteohjelmien avulla. Lisäksi neuvosto pyrkii edistämään teollisuuden ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä.  

Horisontti 2020 -puiteohjelman jälkiarviointia koskevat päätelmät ovat neuvoston vastaus komission aikaisemmin esittämään arviointiin. Niissä vahvistetaan ohjelman keskeinen rooli EU-tason tutkimuksen ja innovaation tukemisessa. Neuvosto tuo esille maakohtaisia eroja ohjelmaan osallistumisessa ja suosittelee kattavampaan osallistumiseen tähtäävien keinojen kehittämistä. Lisäksi ohjelman seurantaa ja pitkän aikavälin arviointia tulisi kehittää. 

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote avaruusalan kilpailukyvystä 

Neuvoston lehdistötiedote EuroHPC -asetuksesta 

Neuvoston lehdistötiedote tutkimusturvallisuuden parantamisesta 

Neuvoston lehdistötiedote tietämyksen hyödyntämisestä 

Neuvoston lehdistötiedote Horisontti 2020 –puiteohjelman jälkiarvioinnista