Ennallistamisasetus hyväksytty neuvostossa

Neuvosto on antanut virallisen hyväksyntänsä ennallistamisasetukselle maanantaina 17. kesäkuuta. Asetuksen on määrä astua voimaan sen jälkeen, kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. 

Ennallistamisasetus on osa EU:n 2030 biodiversiteettistrategiaa, ja se kattaa laajalti eri luontotyyppejä niin maalla kuin merellä. Asetuksessa määriteltyjen ennallistamistoimenpiteiden piiriin on tarkoitus saattaa 20 % EU:n maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä ja kaikki ennallistamisen tarpeessa olevat ekosysteemit vuoteen 2050 mennessä.  

Vuoteen 2030 asti toimet on tarkoitus kohdistaa ensisijaisesti Natura 2000-alueille. Lisäksi heikossa kunnossa oleville luontotyypeille on asetettu porrastetut tavoitteet, joiden mukaan vähintään 30 % näistä alueista tulisi olla ennallistettu vuoteen 2030 mennessä, vähintään 60 % vuoteen 2040 mennessä ja vähintään 90 % vuoteen 2050 mennessä. 

Seuraavaksi jäsenvaltioiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmansa, jotka pitävät sisällään jäsenmaiden määrittelemät toimenpiteet ennallistamistavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmat tulee toimittaa komissiolle kahden vuoden määräajassa. Lisäksi ennallistamisasetus asettaa jäsenmaille ennallistamistavoitteisiin liittyviä seuranta- ja raportointivelvoitteita.  

Komission on määrä tarkistaa asetus seuraavan kerran vuoteen 2033 mennessä. 

Lisätietoja

Neuvoston lehdistötiedote