Vanguard Initiative -verkosto: väylä eurooppalaiseen yhteistyöhön

Vanguard Initiative edistää alueidenvälistä yhteistyötä ja tarjoaa jäsenalueilleen tähän erinomaiset edellytykset. Verkoston jäsenyys tuottaa merkittävää lisäarvoa, jonka ulosmittaaminen edellyttää jäsenalueen toimijoilta aktiivisuutta. Itä- ja Pohjois-Suomi on ollut Vanguard Initiative -verkoston jäsen vuodesta 2020.

Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on edistää ja kaupallistaa teollisia innovaatioita. Verkosto tuo yhteen alueita sekä alueilla toimivia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja klustereita jäsenalueiden kasvuhakuisten yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi Euroopan laajuisissa arvoketjuissa. Erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten saaminen mukaan verkoston toimintaan on Vanguardin keskeisiä tavoitteita.  

Vanguard-yhteistyö perustuu älykkääseen erikoistumiseen ja alueiden toisiaan täydentävän osaamisen hyödyntämiseen kasvun ja teollisen kehityksen aikaansaamiseksi valituilla aloilla. Verkoston jäsenalueet tekevät yhteistyötä erityisesti nk. piloteissa. Pilotit ovat portfoliomaisia kokonaisuuksia, jotka tuovat yhteen verkoston jäsenalueita ja näiden toimijoita sekä tukevat innovaatioiden markkinoillepääsyä.  

Konkreettisesti pilotit voivat esim. valmistella rahoitushakemuksia, tukea alueita tutkimusinfrastruktuurin jakamisessa sekä edistää testaamiseen liittyvää yhteistyötä. Temaattisia pilotteja on kahdeksan, joista Itä- ja Pohjois-Suomi on mukana viidessä. Näiden teemat liittyvät biotalouteen, tehokkaaseen ja kestävään valmistukseen, 3D-tulostukseen, vetyyn sekä älykkääseen terveyteen. 

”Vanguard Initiative ja sen pilotit tarjoavat Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoille erinomaisia mahdollisuuksia eurooppalaiseen alueidenväliseen yhteistyöhön. Pilotit toimivat hyvin itsenäisesti ja suunnittelevat omaa toimintaansa vuositasoisesti. Onkin tärkeää, että niissä mukana olevat osallistuvat aktiivisesti myös toiminnan suunnitteluun”, toteaa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntija Eerikki Vainio. 

Toiminnan kehittäminen keskiössä

Pilottitoiminnan jatkuva kehittäminen on yksi Vanguardin prioriteeteista. Tähän liittyen verkosto julkaisi hiljattain Gateway-verkkoalustan, joka tukee pilotteja ja niissä mukana olevia toimijoita löytämään sopivia kumppaneita esim. rahoitushakuihin ja muuhun yhteistyöhön. Gateway on avoin Itä- ja Pohjois-Suomen toimijoille, jotka voivat lisätä itsensä alustalle maksutta. Toistaiseksi Gateway kattaa Vanguardin piloteista 3D-tulostuspilotin, tehokkaan ja kestävän valmistuksen pilotin, älykkään terveyden pilotin sekä tekoälypilotin. Biotalouspilotti saattaa liittyä alustalle lähiaikoina.

”Gatewayn tarjoamiin mahdollisuuksiin kannattaa tutustua Vanguardin verkkosivuilla ja kannustamme kiinnostuneita toimijoita myös rekisteröitymään alustalle”, Vainio jatkaa.

Yksi esimerkki Vanguardin kyvystä luoda uusia avauksia on verkoston oma, tänä vuonna pilotoitava alueidenvälinen rahoitusinstrumentti VInnovate. Instrumentilla edistetään alueidenvälisiä yhteistyömahdollisuuksia Vanguardin jäsenalueilla. Itä- ja Pohjois-Suomi ei osallistu instrumentin varsinaiseen pilotointiin. EU-toimiston johtaja Kari Aalto kuitenkin allekirjoitti joulukuussa 2023 Itä- ja Pohjois-Suomen puolesta Vanguard Inititiativen yhteisen aiekirjeen aloitteen tukemiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto allekirjoitti VInnovate-instrumentin aiekirjeen Vanguard Initiativen 10-vuotisjuhlatilaisuudessa 5.12.2023. 

Vanguard on vahva vaikuttaja 

Alueidenvälisen yhteistyön lisäksi Vanguard Initiative tarjoaa verkostossa mukana oleville alueille vaikuttamismahdollisuuksia. Verkosto on merkittävä politiikkavaikuttaja, joka käy säännöllistä dialogia EU-toimielinten kanssa. Vanguard on yksi keskeisimmistä eurooppalaisista teollisten innovaatioiden verkostoista, jonka viesteillä on painoarvoa esim. eurooppalaisen teollisuuspolitiikan sekä tulevan ohjelmakauden sisältöjen muotoilussa.  

Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulmasta jäsenyys Vanguard Initiativessa on jo tarjonnut huomattavaa lisäarvoa. Aluetta on tehty määrätietoisesti ja tavoitteellisesti tunnetuksi verkostossa, mistä on seurannut myös erilaisia mahdollisuuksia. Yksi tällainen on ollut jäsenyys verkoston hallituksessa, johon Itä- ja Pohjois-Suomea pyydettiin loppuvuodesta 2022. 

”Itä- ja Pohjois-Suomi on nyt toista vuotta Vanguard Initiativen hallituksessa. Hallitusjäsenyys on tarjonnut meille erinomaisen mahdollisuuden olla vaikuttamassa verkoston toimintaan sekä EUn politiikkasisältöihin. Voi sanoa, että hallitustyöskentely yhdessä muun toimintamme ohella on tuottanut jäsenyydellemme jo valtavasti lisäarvoa. Itä- ja Pohjois-Suomella on verkostossa hyvä maine ja olemme haluttu yhteistyökumppani. Tämän eteen on tehty pitkäjänteisesti työtä ja tätä työtä kannattaa jatkaa myös tulevaisuudessa”, päättää Eerikki Vainio. 

Lisätietoa: 

Vanguard Initiativen verkkosivut 

Itä- ja Pohjois-Suomen jäsensivu VIn verkkosivuilla 

Gateway-alustan kuvaus 

Gateway-alusta 

Vanguard Initiativen yleisesittelyn tallenne (7.11.2023)