Neuvostolta teollisuudesta ja ajoneuvoista aiheutuvia päästöjä koskevia säädöksiä 

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt säädökset, joilla säännellään teollisuuden sekä ajoneuvojen päästöjä. Tarkistettu teollisuuspäästödirektiivi ja teollisuuspäästöportaaliin liittyvän asetusten avulla uudistetaan teollisuuden päästöjen vähentämissääntöjä, otetaan käyttöön sähköiset lupamenettelyt ja tehostetaan sääntöjen noudattamisen valvontaa. Lisäksi uuden teollisuuspäästöportaalin avulla tarjotaan kattavampaa tietoa teollisuuspäästöistä laajemmalle yleisölle. Direktiivin soveltamisaloja ovat mm. suuret tehokarjatilat, kaivostoiminta ja akkujen valmistus.  

Ajoneuvojen päästöjä sääntelevässä Euro 7 –asetuksessa vahvistetaan ajoneuvojen päästörajojen lisäksi akkujen kestävyyttä koskevat säännöt. Asetuksessa linjataan ajoneuvokohtaisia tavoitteita pakokaasujen ja jarruista aiheutuvien ilman epäpuhtauksien vähentämiselle. Lisäksi siinä tiukennetaan kaikkien ajoneuvojen käyttöikävaatimuksia.  

Neuvosto on hyväksynyt teollisuuspäästödirektiivin ja Euro 7 –asetuksen.  Ne tulevat voimaan 20 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.  

Lisätietoja 

Neuvoston lehdistötiedote teollisuuspäästödirektiivistä ja -portaalista 

Neuvoston lehdistötiedote Euro 7 -asetuksesta