Komissiolta ilmastoriskien hallintaa ja vedenlaatua koskevat tiedonannot 

Euroopan komissio on julkaissut ilmastoriskien hallintaa koskevan tiedonannon sekä vedenlaadun parantamiseen pyrkiviä toimenpiteitä. Ilmastoriskien hallitsemista koskeva tiedote linjaa keinoja, joiden avulla on tarkoitus ennakoida ja minimoida ilmastoriskejä, parantaa ilmastoresilienssiä sekä suojella ihmishenkiä ja hyvinvointia Euroopassa.  

Ilmastoriskejä pyritään hallitsemaan parantamalla jäsenmaiden hallintoa ja lisäämällä ilmastoresilienssiin tähtäävää yhteistyötä. Lisäksi komissio suosittelee riskeihin vastaamisesta vastuussa olevien tahojen tunnistamista ja niiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. Rakennepolitiikkaa tulee hyödyntää riskienhallinnassa etenkin aluesuunnittelun, kriittisen infrastruktuurin ja koheesiopolitiikan avulla. Ilmastokestävyyden rahoituksien edellytyksiä kehitetään mm. tukemalla jäsenmaita ilmastoriskejä koskevassa budjetoinnissa.  

Esimerkiksi veden laatua ja määrää sekä veteen liittyvää resilienssiä pyritään parantamaan. Komissio on julkaissut yhtenäisen veden mikromuovipitoisuuden mittausmetodologian, joka helpottaa jäsenmaita mittaamaan mikromuovipitoisuuksia niiden vedentuotantoketjuissa. Lisäksi komissio on hyväksynyt veden uudelleenkäyttöä koskevan säädöksen, jossa tarkennetaan uudelleenkäytön suunnittelun ja riskinhallinnan kriteerit ja huomioitavat seikat. 

Komissio on myös julkaissut tiedonannon, jonka avulla pyritään auttamaan jäsenmaita merellisten ympäristöjen hyvinvoinnin tilan määrittämisessä. Lisäksi siinä selvennetään luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevia raja-arvoja ja niiden noudattamista.  

Lisätietoja 

Komission vedenlaatua koskeva lehdistötiedote 

Komission ilmastoriskien hallintaa koskeva lehdistötiedote