EU:n ennallistamisasetus etenee kolmikantaneuvotteluissa

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen luonnon ennallistamisasetuksen hyväksymisestä asetusehdotuksen kolmikantaneuvotteluvaiheessa. Kesäkuussa 2022 julkaistun komission ehdotuksen tavoitteena on käynnistää toimia EU:n maa- ja merialueiden luonnon ennallistamiseksi osana EU:n biodiversiteettistrategiaa. Neuvosto julkaisi yleisnäkemyksensä asetusehdotukseen viime kesäkuussa ja parlamentti hyväksyi kantansa heinäkuun täysistunnossa.

Asetukseen kuuluvana tavoitteena on toteuttaa ennallistamistoimenpiteitä vähintään 20 prosentilla EU:n maa- ja merialueilla vuoteen 2030 mennessä ja asteittain kaikkien ennallistamista vaativien ekosysteemien osalta vuoteen 2050 mennessä. Parlamentin kannan mukaisesti jäsenmaiden tulisi asettaa Natura-alueilla sijaitsevat kohteet ennallistamistoimien etusijalle vuoteen 2030 asti. Lisäksi asetuksen mukaan jäsenmaiden tulisi varmistaa, ettei ennallistettujen alueiden tila heikkene merkittävästi toimien jälkeen.

Asetuksen voimaantulo vaatii vielä parlamentin ja neuvoston virallisen hyväksymisen, jonka jälkeen asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan 20 päivän kuluttua julkaisusta. Asetuksen toimeenpano on tarkoitus toteuttaa jäsenmaiden laatimien ennallistamissuunnitelmien mukaisesti, jotka jäsenmaat toimittavat komissiolle kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulon jälkeen.

Lisätietoa: 

Komission lehdistötiedote

Parlamentin lehdistötiedote