REPowerEU-suunnitelma on julkaistu

Euroopan komissio on julkaissut REPowerEU-suunnitelman. REPowerEU-suunnitelman tavoitteena on lopettaa mahdollisimman pian riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista, parantaa energiavarmuutta sekä edistää vihreää siirtymää. Maaliskuussa 2022 EU:n jäsenmaiden johtajat päättivät Eurooppa-neuvoston huippukokouksessa REPowerEU-suunnitelman tavoitteista Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen aiheuttamien ongelmien ja maailmanlaajuisten energiamarkkinahäiriöiden vuoksi.

REPowerEU-suunnitelman neljä päätavoitetta ovat:

 1. Energian säästäminen ja energiatehokkuus
 2. Energiahuollon ja energialähteiden monipuolistaminen
 3. Uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan siirtymisen nopeuttaminen
 4. Investoinnit tehokkaalla tavalla

EU vastaa näihin tavoitteisiin erilaisin toimenpitein, joilla säästetään energiaa, monipuolistetaan energiahuoltoa ja nopeutetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Ensimmäinen toimenpide, energiansäästö, toteutetaan komissio julkaiseman energiansäästöä koskevan tiedonannon mukaan seuraavasti:

 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluva 55-valmiuspaketin sitova energiatehokkuustavoite nostetaan 13 prosenttiin aiemmasta 9 prosentista.
 • Komissio ehdottaa, että uusiutuvan energian direktiiviä (RED) päivitetään niin, että EU:n energiankäytöstä 45 prosenttia (40% sijaan) tulisi uusiutuvista energialähteistä vuoteen 2030 mennessä.
 • Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan energiansäästöä edistäviä verotuksellisia toimenpiteitä.
 • Komissio lisäksi esittää tiedonannossaan varautumistoimenpiteitä vakavien toimitushäiriöiden varalle.

Energiahuollon monipuolistaminen ja kansainvälisten kumppanien tukeminen toteutetaan muun muassa seuraavasti:

 • EU:n energiafoorumi mahdollistaa kaasun, nesteytetyn maakaasun ja vedyn vapaaehtoiset yhteishankinnat.
 • Komissio selvittää lisäksi yhteistä hankintamekanismia, jonka puitteissa tehtäisiin sopimuksia kaasun yhteisostoista osallistuvien jäsenvaltioiden puolesta.
 • EU:n ulkoinen energiastrategia helpottaa energialähteiden monipuolistamista ja pitkän aikavälin kumppanuuksien luomista toimittajien kanssa. Strategiassa asetetaan etusijalle EU:n sitoutuminen globaaliin siirtymään kohti vihreää ja oikeudenmukaista energiaa, energiatehokkuuden lisäämiseen, sekä uusiutuvien energialähteiden ja vedyn kehittämiseen.
 • Välimerelle ja Pohjanmerelle tullaan kehittämään merkittäviä vetykäytäviä.
 • EU tukee Ukrainaa REPowerUkraine-aloitteen puitteissa.

EU lisää energiariippumattomuutta, vauhdittaa vihreää siirtymää ja laskee ajan mittaa energian hintoja lisäämällä uusiutuvaa energiaa laajamittaisesti ja nopeuttamalla sen käyttöönottoa esimerkiksi seuraavin toimenpitein:

 • Aurinkosähkökapasiteetin kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä EU:n aurinkoenergiastrategian Julkisiin, liike- ja asuinrakennuksiin asetetaan asteittain käyttöön otettava velvoite asentaa aurinkopaneeleja energiakattoja koskevan aloitteen mukaisesti.
 • Uusiutuvaa energiaa koskevien hankkeiden lupamenettelyjen hitauteen ja monimutkaisuuteen puututaan komission suosituksen Puhtaan energian lisäämistä tuetaan erityisten ”Go to” -alueiden avulla.
 • EU on asettanut tavoitteen maakaasun, hiilen ja öljyn korvaamiseksi vuoteen 2030 mennessä uusiutuvalla vedyllä aloilla, joiden saattaminen hiilivapaaksi on vaikeaa. Tämä toteutetaan vetymarkkinoita vauhdittamalla sopimalla tiettyjen alojen tehostetuista alatavoitteista. Komissio julkaisee kaksi delegoitua säädöstä uusiutuvan vedyn määritelmästä ja tuotannosta, sekä varaa vetytutkimukseen 200 miljoonan euron lisärahoituksen.
 • Biometaanituotantoa lisätään 35 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2030 mennessä biometaania koskevan toimintasuunnitelman

REPowerEU-tavoitteiden saavuttaminen edellyttää 210 miljardin euron lisäinvestointeja vuoteen 2027 mennessä. Välineen tukemiseen on jo nyt käytettävissä 225 miljardia euroa lainoina elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF). Komissio määrää jäsenvaltiot lisäämään kansalliset REPowerEU-suunnitelmat maiden elpymis- ja palautumisvälineisiin. Komissio ehdottaa elpymis- ja palautumistukivälineen määrärahojen lisäämistä 20 miljardilla eurolla avustuksina, jotka saadaan EU:n päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksia huutokauppaamalla.

Nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä koheesiopolitiikalla tuetaan jo nyt hiilestä irtautumista ja vihreän siirtymän hankkeita jopa 100 miljardin euron investoinneilla. Jäsenvaltiot voivat halutessaan siirtää koheesiorahastosta 12,5 % elpymis- ja palautumistukivälineeseen tehtävien vapaaehtoisten siirtojen avulla. Jäsenvaltiot voivat tehdä vapaaehtoisia siirtoja elpymis- ja palautumistukivälineeseen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EAFRD) 12,5 %.

Lisärahoitusta REPowerEU-suunnitelmaan saadaan lisäksi eri EU-välineiden kautta. Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) alainen uusi ehdotuspyyntö rahoittaa 800 miljoonan euron edestä infrastruktuurihankkeita. EU:n innovaatiorahaston (Innovation Fund) syksyllä avautuva suurten hankkeiden haun budjetti kaksinkertaistetaan 3 miljardiin euroon. Yksityisrahoituksen käyttöönottoa tullaan ohjaamaan InvestEU-ohjelman avulla.

Lisätietoja:

Komission lehdistötiedote
REPowerEU-factsheet
REPowerEU rahoittaminen-factsheet
Kysymyksiä ja vastauksia
REPower-suunnitelma