Alustava yhteisymmärrys eurooppalaisesta ilmastolaista on saavutettu

Alustavassa sopimuksessa asetettiin vuoden 2030 ilmastotavoite, joka on nettopäästöjen vähentäminen vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tässä yhteydessä selkeytettiin myös, että päästövähennykset on asetettava päästöpoistumien edelle. Tämän lisäksi sovittiin suuremmasta EU:n hiilinielusta vuoteen 2030 mennessä.

Sopimuksen muita osia ovat eurooppalaisen ilmastonmuutosta käsittelevän neuvoa-antavan tiedekunnan perustaminen, sitoutuminen negatiivisiin päästöihin vuoden 2050 jälkeen, sääntöjen tiukentaminen sekä vahvan johdonmukaisuusperiaatteen noudattaminen ilmastoneutraaliustavoitteen suhteen kaikilla EU-politiikan aloilla. Lisäksi sitouduttiin laatimaan yhdessä talouden eri alojen kanssa alakohtaisia etenemissuunnitelmia, jotta aloja voidaan ohjata kohti ilmastoneutraaliutta. Tarkoituksena on, että komissio seuraisi etenemissuunnitelmien kehittämistä, helpottaisi vuoropuhelua EU:n tasolla ja jakaisi parhaita käytäntöjä asianomaisten sidosryhmien kesken.

Eurooppalainen ilmastolaki tulee voimaan, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat virallisesti hyväksyneet alustavan yhteisymmärryksen ja ilmastolaki julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Lisätietoja:

Komission tiedote
Eurooppalainen ilmastolaki
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma