Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 10.12.2014

NSPA -verkostolta vastaukset kahteen komission julkiseen kuulemiseen

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston koordinoima Pohjoisen harvaanasuttujen alueiden (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) verkosto jätti hiljattain vastaukset kahteen komission julkiseen kuulemiseen. Vastaukset jätettiin kuulemisiin Eurooppa 2020 -strategiasta sekä Arktisen alueen EU-rahoituksen rationalisoinnista.

Ensinnä mainitun kuulemisen avulla komissio pyrki keräämään tietoa ja mielipiteitä vuonna 2010 alkaneen kasvustrategian uudelleentarkastelua ja kehittämistä varten. Komissio tekee kuulemisen perusteella strategian jatkokehitystä koskevat ehdotukset alkuvuodesta 2015. NSPA -verkoston vastauksessa painotetaan erityisesti alueellisten erityispiirteiden sekä eroavaisuuksien huomioimista strategian kehittämisessä. Lisäksi peräänkuulutetaan verkoston alueiden erityistarpeet huomioivia työkaluja, joiden avulla voidaan varmistaa, että alueet pystyvät toteuttamaan strategiaa käytännössä sekä saavuttamaan sen yleiset tavoitteet. Lisäksi vastauksessa painotetaan rahoituksen alueellisiin erityistarpeisiin sovitettavuutta sekä erityisallokaatioiden merkitystä, mutta myös eri rahoitusvälineiden välisten synergioiden roolia alueiden kasvussa.

Arktisten alueiden rahoitusta koskevan kuulemisen avulla komissio pyrki kokoamaan yleiskatsauksen Euroopan arktisten alueiden haasteista ja mahdollisuuksista sekä tärkeimmistä rahoitus- ja tutkimuskohteista. Lisäksi kuulemisella pyrittiin selvittämään Euroopan arktisten alueiden toimijoiden yhteistyön laajuutta sekä toimivuutta, jotta niukentuneen julkisen rahoituksen tehokkuus sekä eri rahoitusvälineiden väliset synergiat voitaisiin taata paremmin. Omassa vastauksessaan NSPA erittelee verkoston alueille yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä niitä toimia, joilla niihin voidaan tarttua. Vastauksessa käsitellään myös sellaisia pohjoisen harvaanasuttujen alueiden erikoistarpeita, jotka tulisi ottaa EU-rahoitusinstrumenttien kehittelyssä huomioon. Lisäksi vastaus mainitsee erityisesti alueen liikenneverkoston ja sen kehittämisen olevan yksi tulevien vuosien suurista haasteista. 

NSPA -verkoston vastaukset voi ladata luettavakseen lisätietojen alta löytyvistä linkeistä.

Lisätietoa:
NSPA:n verkkosivut
Vastaus arktisia alueita koskevaan kuulemiseen
Vastaus Eurooppa 2020 -strategiaa koskevaan kuulemiseen