Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovaatiot | 14.11.2014

Suomalaisten menestys ja kokemuksia 7. puiteohjelmassa

EU:n tutkimus ja innovaatio-ohjelmat yhteystoimiston (EUTI) teettämän tilastoraportin mukaan suomalaiset ovat pärjänneet suhteellisen hyvin EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelmassa. Euroopan komission kesäkuussa 2014 julkaistuihin tietokantoihin perustuvan raportin mukaan Suomi on ollut puiteohjelman kahdeksanneksi suurin nettosaaja. Suomeen on varmistunut 867 miljoonaa euroa rahoitusta 7. puiteohjelmasta. Luku tulee vielä nousemaan käynnissä olevien sopimusneuvottelujen myötä.

Suomen voidaan katsoa saaneen rahoitusta 1,18-kertaisesti suhteessa maksuosuuteensa. Väkilukuun suhteutettuna Suomi on saanut viidenneksi eniten rahoitusta. Vahvinta Suomen menestys on ollut tieto- ja viestintätekniikassa, lääketieteessä ja nano- ja materiaalitekniikassa. Hyväksyttyjen hakemusten osuudessa Suomi on keskitasolla 21,4 prosentilla, kun EU-keskiarvo on 21,7 %. Kehittämiskohteiksi raportin perusteella nousevat muun muassa suomalaisten hankkeiden koordinointien määrän lisääminen sekä yritysten saaminen mukaan EU-hankkeisiin.

EUTI on myös julkaissut analyysin suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta EU:n 7. puiteohjelmassa. Analyysi perustuu edellä mainittujen tilastojen lisäksi 7. puiteohjelmasta rahoitusta saaneille suomalaisosallistujille tehtyyn kyselyyn. Analyysin perusteella suurin osa osallistujista on tyytyväisiä projekteihin. Pk-yrityksistä 70 prosenttia yrityksistä katsoi, että projekti oli kiinnostavampi tai menestyksekkäämpi kuin he odottivat. Peräti 89 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti olevansa kiinnostunut osallistumaan myös vuosina 2014-2020 EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelman korvaavaan Horisontti 2020 -ohjelmaan.

Analyysi tarjoaa kolme pääviestiä. Ensimmäinen viesti on, että EU-projektien toteuttaminen ei ole niin hankalaa kuin yleisesti luullaan ja tuloksiin ollaan tyytyväiviä. Toinen pääviesti on, että hakemusten kirjoittamiseen ja projektien koordinoimiseen kaivataan enemmän apua ja osallistujat toivovat kansallista tukea hankkeiden valmisteluun. Kolmas pääviesti on, että Suomen edunvalvonta EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikassa tulee olla aktiivista ja Suomella tulisi olla selkeä kansallinen strategia ja vastuunjako EU-tason vaikuttamisessa.

Lisätietoja:
EUTI:n tiedote
Suomi 7. puiteohjelmassa
Analyysi suomalaisten osallistujien kokemuksista ja Suomen asemasta Euroopan unionin 7. puiteohjelmassa