Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Ympäristö, energia ja liikenne | 25.2.2021

Komissio on hyväksynyt EU:n uuden strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi

Euroopan komissio on hyväksynyt EU:n uuden strategian ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi, jossa esitetään keinoja valmistautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Komissio ilmoitti strategian valmistelusta tiedonannossaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Strategian tavoitteena on siirtää painopiste ongelmien hahmottamisesta niiden ratkaisemiseen, eli suunnittelusta käytännön toimiin. Esitetyt keinot pohjautuvat vuoden 2013 ilmastonmuutokseen sopeutumisstrategiaan.

EU:n sopeutumispyrkimysten on katettava kaikki yhteiskunnan osa-alueet ja hallinnon tasot sekä EU:ssa että globaalisti. Ilmastokestävä yhteiskunta pyritään toteuttamaan parantamalla tietämystä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisratkaisuista, tehostamalla sopeutumisen suunnittelua ja ilmastoon liittyvien riskien arviointia, vauhdittamalla sopeutumistoimia sekä edistämällä ilmastokestävyyttä maailmanlaajuisesti.

Strategiassa korostetaan, että sopeutumisen edistämiseksi ilmastoon liittyvistä riskeistä ja menetyksistä on tarpeen kerätä enemmän ja laadukkaampaa dataa sekä tuoda sitä kaikkien saataville. Tarkoituksena on myös jatkaa Euroopan ilmastonmuutosportaali Climate-ADAPTin kehittämistä ja perustaa sen yhteyteen terveydenseurantakeskus, jotta ilmastonmuutoksen aiheuttamia terveysvaikutuksia voidaan nykyistä paremmin selvittää, analysoida ja ennaltaehkäistä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan tasoihin ja talouden aloihin, joten sopeutumistoimet on toteutettava systeemisesti. Komissio aikoo jatkossakin sisällyttää ilmastokestävyysnäkökohdat osaksi kaikkea toimintaansa. Se aikoo tukea sopeutumisstrategioiden ja -suunnitelmien kehittämistä ja toteuttamista sekä painottaa sopeutumisen sisällyttämistä osaksi kaikkea makrotaloudellista ja finanssipolitiikkaa, luontopohjaisia ratkaisuja ja paikallisia sopeutumistoimia.

Uuden strategian myötä EU vahvistaa maailmanlaajuista johtoasemaansa ilmastonmuutoksen hillinnän alalla ja lisää kansainvälisen tason tukea ilmastokestävyydelle. Tämän toteuttamiseksi lisätään kansainvälistä rahoitusta ja vahvistetaan maailmanlaajuista sitoutumista sekä vuoropuhelua sopeutumisen alalla. EU pyrkii myös yhteistyöhön kansainvälisten kumppaniensa kanssa kansainvälisen ilmastorahoitusvajeen kaventamiseksi.

Lisätietoja:
Komission tiedote
Vuoden 2021 EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma
Audiovisuaalista materiaalia ilmastonmuutokseen sopeutumisesta