Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 04.02.2021

Julkinen kuuleminen EU:n uudesta metsästrategiasta on avattu

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen tulevasta EU:n metsästrategiasta osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal). Kuuleminen on avoinna 25. tammikuuta – 19. huhtikuuta. Uusi metsästrategia laaditaan vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian pohjalta, se kattaa koko metsänkierron ja siinä korostuvat erityisesti metsien ekosysteemipalvelut.

Metsästrategian keskeisiä tavoitteita ovat terveiden ja elinvoimaistenmetsien turvaaminen ja metsien jatkuva ennallistaminen. Tällä tavoitellaan merkittävää positiivista vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastotavoitteisiin, joihin EU on sitoutunut maailmanlaajuisesti. Lisäksi strategian kautta pyritään vähentämään luonnonkatastrofeja ja helpottamaan niihin vastaamista. Strategiassa huomioidaan metsän elinkeinojen turvaaminen ja kiertotalouden tukeminen. Tämän lisäksi erityishuomiota tullaan kiinnittämään maaseutuyhteisöjen näkökulmaan. Metsän kautta syntyvä hyvinvointi nähdään myös tärkeänä osana EU:n yleistä maatalouspolitiikkaa.

Julkisella kuulemisella halutaan tavoittaa kansalaisia, instituutioita ja muita metsästä kiinnostuneita organisaatioita niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Kuulemisella pyritään keräämään sidosryhmien näkemyksiä metsiimme liittyvistä haasteista ja niihin vastaamisesta, luonnonmonimuotoisuuden heikkenemisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta hyvinvoinnista sekä metsätuhojen hallinnasta, metsäteollisuutta unohtamatta. Kyselyn pohjalta täydennetään aiemman Eurobarometri-tutkimuksen tuloksia ja toimia EU:n metsien nykyisestä asemasta ja niiden hyödyistä. Eurobarometrin tulokset on esitetty komission tiedonannossa ´EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi´.

Samanaikaisesti toteutetaan muita teemaan liittyviä julkisia kuulemisia:

Itä- ja Pohjois-Suomen metsäasiantuntijat tulevat keräämään tietoa ja vaihtamaan ajatuksia kuulemiseen vastaamiseksi seuraavien viikkojen aikana. Itä- ja Pohjois-Suomi osallistuu myös aktiivisesti eurooppalaiseen metsäkeskusteluun Euroopan metsäisten alueiden verkoston kautta (ERIAFF – Forested regions).

Lisätietoja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyöstä metsäasioissa antaa
erityisasiantuja Ilari Havukainen,
ilari.havukainen@eastnorth.fi,
+32 493 552 771

Lisätietoja julkisesta kuulemisesta:

Komission tiedote
Julkinen kuuleminen EU:n uudesta metsästrategiasta
Luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2030
Komission tiedonanto EU:n toimien tehostamisesta maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi
Euroopan metsätietojärjestelmä (FISE)
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma