Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 11.8.2020

Lähetä kiinnostuksenilmaisupyyntösi alueellisista toiminta- ja elpymiskumppanuuksista

Euroopan komissio on avannut haun innovatiivisille toiminta- ja elpymiskumppanuuksille EU:n alueiden välillä. Kumppanuuksien tavoitteena on pilotoida alueiden välisiä innovaatiohankkeita koronaviruspandemiasta elpymiseksi. Tarkoituksena on antaa alueille tukea pandemian mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, kriisinsietokyvyn kehittämiseen sekä kärsineiden alojen elvyttämiseen vihreää ja digitaalista muutosta hyödyntäen. Alueiden välisiä kumppanuuksia tuetaan neljällä eri osa-alueella:

  1. Lääketieteellisen arvoketjun kehittäminen 
  2. Sairaalajätteen turvallisuus ja jätehuolto 
  3. Kestävän ja digitaalisen matkailun edistäminen 
  4. Vetyteknologian kehittäminen hiili-intensiivisillä alueilla 

Euroopan aluekehitysrahasto on varannut neljän kumppanuuden kokonaisbudjetiksi 400 000 euroa. Kumppanuuksien odotetaan kehittävän joukon toimia alueiden innovaatiohankkeiden tukemiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi kumppanuuksilta odotetaan EU-yhteistyön kehittämistä sekä innovaatioiden taloudellisten ja oikeudellisten esteiden kartoittamista. 

Kiinnostuksenilmaisupyyntöjä toivotaan erityisesti alueviranomaisilta, mutta myös muilta alueellisilta toimijoilta, kuten yliopistoilta, tutkimuskeskuksilta, yritysklustereilta ja pk-yrityksiltä. Kiinnostuksenilmaisupyynnön voi lähettää 7.9.2020 mennessä. 

Lisätietoja: 
Kiinnostuksenilmaisupyyntö 
Komission tiedote