Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maa- ja metsätalous, biotalous | 22.5.2020

Euroopan komissio on julkaissut ehdotukset Biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategioista

Euroopan komissio on julkaissut Biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään -strategiat Euroopan kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Strategiat ovat keskeinen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) ja niissä painottuvat luonnon, maataloustuottajien, yritysten ja kuluttajien näkökulmat. 

Biodiversiteettistrategian tavoitteena on pysäyttää biodiversiteetin köyhtyminen sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Strategiassa puututaan biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen keskeisiin syihin, kuten maa- ja merialueiden kestämättömään käyttöön, luonnonvarojen liikakäyttöön, ympäristön pilaantumiseen ja haitallisiin vieraslajeihin. Lisäksi strategia avaa konkreettisia toimia, kuten liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksia, jotta EU:n luonnon monimuotoisuus sekä talous saadaan elpymään.

Pellolta pöytään -strategian on tarkoitus kehittää Euroopan elintarvikejärjestelmää kestävämmäksi huolehtimalla ruokaturvasta ja varmistamalla, että ruoka saadaan terveestä luonnosta. Strategian avulla pienennetään EU:n elintarvikejärjestelmän ympäristö- ja ilmastojalanjälkeä, parannetaan ympäristön selviytymiskykyä, suojellaan kansalaisten terveyttä ja turvataan talouden toimijoiden toimeentulo. Strategiassa asetetaan EU:n elintarvikejärjestelmän muuttamiselle konkreettiset tavoitteet. Elintarvikeketjun toimijoita, kuten maataloustuottajia, kalastajia ja vesiviljelyalan tuottajia tullaan tukemaan kestävien käytäntöjen käyttöönotossa.

Seuraavaksi komission esittämät strategiat ja niihin kuuluvat sitoumukset etenevät Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. EU näkee kansalaisten roolin keskeisenä luonnon suojelussa niin biodiversiteetin kuin kestävän elintarvikeketjun kannalta, ja pyytää kansalaisia ja sidosryhmiä osallistumaan julkiseen keskusteluun strategioista.

Lisätietoja: 
Biodiversiteettistrategia 
Pellolta pöytään -strategia 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma 
Komission tiedote