Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 30.07.2019

Avointa tutkimusta koskeva raportti julkaistu – tieteellisen datan, työkalujen ja infrastruktuurien jakaminen edelleen hajanaista tutkimusyhteisöjen välillä

Pilvipalveluihin erikoistunut Science Business Cloud Consultation Group -asiantuntijaryhmä julkaisi 16. heinäkuuta raportin, jossa käsitellään avoimen tutkimuksen merkitystä, arvoa ja tulevaisuutta. Ryhmä koostuu tasapuolisesti pilvipalveluasiantuntijoista tutkimuksen ja teollisuuden aloilta sekä julkiselta sektorilta. Avoimen tieteen merkitystä ja haasteita käsitellään raportissa esimerkkitapausten avulla, kuten myös konkreettisten avoimen tutkimusdatan, -infrastruktuurien sekä –metodien jakamisen avulla saavutettujen tulosten näkökulmasta.

Julkaistussa raportissa todetaan, että huolimatta avoimen tutkimuksen kiistattomista eduista tutkijoille, on kehitys alalla ollut varsin hajanaista. Esimerkiksi vuonna 2018 tehdyn kyselyn mukaan ainoastaan 11 prosenttia tutkijoista jakoi projektidataa sellaisten tahojen kanssa, joita he eivät tunne henkilökohtaisesti. Vertailun vuoksi vastaava prosenttiluku oli 14 vuonna 2016, joten kehitys on kulkenut tässä suhteessa jopa taaksepäin. Näin ollen raportti korostaa erityisesti avointa tutkimusta häiritsevien esteiden purkamista. Raportti osoittaa, että datan jakaminen tapahtuu kaikille osapuolille avoimien teknisten alustojen sijasta useammin kahdenvälisesti luotettujen kumppanien välillä.

Raportissa nostetaan esiin useita avointa tutkimusta koskevia haasteita, kuten esimerkiksi lainsäädännöllinen epävarmuus sekä taloudelliset, tekniset ja yhteentoimivuutta koskevat kysymykset. Euroopan unionin taholla näihin haasteisiin pyritään vastaamaan kehittämällä Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua (EOSC). EOSC:n on tarkoitus tarjota EU:n tutkimusekosysteemien toimijoille turvallinen virtuaalinen toimintaympäristö, joka sisältää datan tallentamiseen, hallinnointiin, analysointiin, jakamiseen ja uudelleenkäyttöön koskevia palveluita eri tieteenalojen välillä. Euroopan komissio julkaisi 25. heinäkuuta EOSC:tä koskevan strategisen toteuttamisohjelman vuosille 2019 – 2020. Ohjelmassa käsitellään toimia, joiden avulla EOSC:tä toteutetaan seuraavien vuosien aikana, muun muassa hiljattain hyväksyttyjä Horisontti 2020 –projekteja. Lue lisää   

Raportti korostaa, että taloudellisia, teknisiä sekä yhteentoimivuuskysymyksiä koskevien haasteiden ratkaiseminen ei yksinään riitä avoimen tieteen kehittämiseksi vaan huomiota tulee kiinnittää myös lainsäädännöllisiin ongelmakohtiin. Tällä hetkellä lainsäädännölliset epäkohdat luovat haasteita esimerkiksi kansallisesti rahoitettujen tutkimusinfrastruktuureihin pääsyn, tekijänoikeuksien sekä omistajuussuhteiden osalta. EOSC:n avulla pyritään saavuttamaan laajempaa koherenssia tutkimusdataa ja –työkaluja käsittelevien lainsäädännöllisten kokonaisuuksien suhteen ja tätä kautta hyödyntämään avoimen tieteen potentiaalia täysimääräisesti.

Lisätietoa:

Science Businessin uutinen aiheesta

Raportti kokonaisuudessaan