Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne | 25.04.2019

Julkinen kuuleminen Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) kehityksen suuntaviivojen arvioinnista on avattu

Euroopan komissio avasi 24.04. kaikille kansalaisille ja organisaatioille avoimen julkisen kuulemisen, jonka aiheena on Euroopan unionin TEN-T –politiikan suuntaviivojen arviointi. Kyseisellä politiikalla pyritään muun muassa poistamaan erityyppisiä teknisiä esteitä ja pullonkauloja, joita esiintyy EU:n jäsenvaltioiden kuljetusverkostojen välillä, ja siten vahvistaa EU:n sosiaalista, taloudellista ja alueellista yhteenkuuluvuutta.

Julkisen kuulemisen taustana on yleistä liikennejärjestelmää kohtaavat keskeiset muutokset, jotka koskevat muun muassa maailmanlaajuisia liikennevirtoja, digitalisaatiota sekä puhdasta, verkottunutta ja automatisoitua liikennettä. Infrastruktuurien käytöllä ja tehokkuudella, liikkuvuuskonseptien kehittämisellä sekä uusilla sosiaalisilla näkökulmilla on keskeinen rooli liikennejärjestelmää koskevien muutosten osalta. Yhteistyö EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden julkisten sekä yksityisten toimijoiden välillä on keskeisessä roolissa, jotta murrokseen pystytään vastaamaan tehokkaasti. Edellä mainittuja haasteita silmällä pitäen komissio on aloittamassa uudelleentarkasteluprosessin, jossa tarkastellaan muun muassa standardeja ja infrastruktuurivaatimuksia, täytäntöönpanovälineitä ja kattavan verkon eri näkökohtia sekä ei-sitovia toimenpiteitä.

Kuulemisella pyritään kartoittamaan niin kansalaisten kuin myös muiden sidosryhmien mielipiteitä nykyisen TEN-T –politiikan tuloksista, puutteista ja tulevaisuudennäkymistä. Kuulemisesta erityisesti kiinnostuneita tahoja voivat olla esimerkiksi Euroopan unionin, kansallisen, alueellisen sekä paikallisen tason viranomaiset, keskeisimpien kuljetusinfrastruktuurien pitäjät ja hallinnoijat, kansalaisjärjestöt ja etujärjestöt sekä infrastruktuureja käyttävät yksityishenkilöt ja matkustajat.  

Vastauslomake löytyy täältä. Vastausaika päättyy 17.07.2019 klo 24:00 Brysselin aikaa.

Lisätietoa:

Yhteydenotot: MOVE-TEN-T-REVISION@ec.europa.eu

Komission verkkosivut aiheesta