Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 12.03.2019

Keskustelutilaisuus turismin roolista sosioekonomisessa kehityksessä

EURACTIV järjesti 26. helmikuuta Brysselissä keskustelutilaisuuden "Tourism - a key driver for socio-economic progress". Turismin roolista alueiden sosioekonomisessa kehityksessä olivat keskustelemassa Kreikan turismiministeri Elena Kountoura, Euroopan komission edustaja, kaksi europarlamentaarikkoa sekä ammattiliiton ja matkailualan yrityksen edustajat.

Monissa puheenvuoroissa korostettiin turismin tärkeyttä Euroopalle sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta ja harmiteltiin sitä, ettei matkailu saa yhtä paljon huomiota EU-tasolla kuin muut politiikka-alat, vaikka turismi luo uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia alueille. Se hyödyttää myös muita sektoreita, kuten rakennus-, liikenne-, maatalous-, elintarvike- ja muotialoja. Turistien määrä on kasvanut, ja matkailusta täytyy tehdä kestävää sekä nostaa Euroopan profiilia kestävänä turistikohteena. Lisäksi tarvitaan parempi tasapaino erittäin suosittujen massaturistikohteiden ja vähemmän tunnettujen paikkojen välille. Tällöin luodaan työpaikkoja ja talouskasvua myös uusille alueille. 

Kreikkalaisministeri Elena Kontouran mukaan matkailun pitäisi olla prioriteetti kaikilla tasoilla ja EU:n pitäisi laatia yhteinen strategia kestävälle turismin kasvulle. Näin Eurooppa voisi olla edelläkävijä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa (Agenda 2030). Kontoura kannatti myös ajatusta uudesta turismista vastaavasta komissaarista. Lisäksi hän korosti turismin luovan uusia mahdollisuuksia naisille ja nuorille.

Europarlamentaarikko Claudia Tapardel toivoi lisää investointeja matkailualalle, esimerkiksi Euroopan investointiohjelma (nk. Juncker Plan) ei sisältänyt turismia. Samaa mieltä oli myös toinen tilaisuuteen osallistunut meppi Inés Ayala Sender, jonka mukaan tarvittaisiin yhteinen EU-tason politiikka ja budjetti turismille. DG GROW:n Antti Peltomäki kuitenkin huomautti, että jäsenmaat ovat asian suhteen jakautuneita – osa vastustaa erityisen turismiin keskittyvän komission pääosaston ja komissaarin sekä budjetin luomista. Lisäksi matkailu on hänen mukaansa hyvin horisontaalinen ala, joten EU:n yhteinen politiikka ei välttämättä olisi paras tapa edistää turismia. Peltomäki myös mainitsi saatavilla olevat rahoitusvälineet, kuten Euroopan strategisten investointien rahaston (EFSI), InvestEU-ohjelman sekä rakennerahastot.

Tapardelin mukaan juuri nyt, ennen eurovaaleja ja uuden komission muodostusta, on oikea aika hakea poliittista tukea tärkeille aloitteille ja asettaa uusia prioriteetteja. Hän kannatti myös turismin painopisteitä seuraavalle kymmenelle vuodelle pohtivan valkoisen kirjan laatimista. Ayala Sender puolestaan kertoi, että parlamentti pyrkii sisällyttämään turismin EU:n uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027.

Ammattiliiton edustaja Kerstin Howald korosti sitä, että yhteiskunnallinen kehitys mm. hyvät työolot, riittävä palkka ja lomaoikeus ovat perusta turismille, sillä ne mahdollistavat tavallisten työntekijöiden lomalle lähtemisen. Turismipolitiikkaan pitäisikin sisällyttää sosiaalinen pilari. Howald nosti esiin myös lyhytaikaisia vuokra-asuntoja tarjoaviin sivustoihin liittyvät hyvät ja huonot puolet. Näiden uusien liiketoimintamallien täytyy hänen mukaansa olla kestäviä, ja niille täytyy kehittää säännöt.

TUI Groupin Jane Ashton painotti puheenvuorossaan turismin merkitystä paikallisten yritysten tukemisessa ja eri kulttuurien ymmärtämisen edistämisessä. Lisäksi turismipolitiikalla voitaisiin kannustaa yrityksiä ja hotelleja investoimaan mm. hiilineutraaliin teknologiaan ja pienentämään ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Tämä olisi Ashtonin mukaan myös hyvä liiketoimintamahdollisuus. 

Lisätietoja:
Tapahtuman nettisivut
EURACTIV:n artikkeli tapahtumasta