Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 12.06.2018

Komissiolta ehdotus uudesta tutkimus- ja innovointiohjelmasta

Euroopan komissio esittää tutkimuksen ja innovaatioiden määrärahoihin 100 miljardin euron budjettia seuraavalle ohjelmakaudelle. Määrärahoja ehdotetaan jakautuvaksi niin, että 97,6 miljardia euroa osoitetaan Horizon Europe -ohjelmalle, joka seuraa Horisontti 2020 -ohjelmaa EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmana. 2,4 miljardia euroa käytettäisiin Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan.

Kyseessä on merkittävä korotus nykyiseen unionin TKI-budjettiin verrattuna. Komission ehdotus on Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan hyvin linjassa myös suomen tavoitteiden kanssa, jotka puhuvat vahvasti tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan panostamisen puolesta. 

Horizon Europe -ohjelma perustuu kuluvan kauden Horisontti 2020 -ohjelmaan, ja sen tarkoituksena on säilyttää EU:n asema globaalin tutkimuksen ja innovoinnin kärkijoukossa. Komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan ohjelman tarkoituksena on jatkaa samalla menestyksekkäällä mallilla ja saada aikaan kansalaisten sekä koko yhteiskunnan kannalta aidosti merkityksellisiä muutoksia. Ohjelman perusrakenne vastaakin varsin pitkälle Horisontti 2020 -ohjelmaa, ja se koostuu kolmesta pääpilarista: 1) Open Science, 2) Global Challenges and Industrial Competitiveness sekä 3) Open Innovation.

Euroopan tutkimusneuvosto, Marie Sklodowska-Curie apurahat ja -vaihdot sekä konsortiopohjaiset EU-tason TKI-yhteistyöhankkeet ovat edelleen osa Horisonttia, mutta paljon uutta on myös luvassa.

Suurimmat uudistukset ovat:

  • Euroopan innovointineuvosto

Komissio ehdottaa uudenlaisen Euroopan innovaationeuvoston perustamista, jonka tehtävänä on auttaa tunnistamaan ja rahoittamaan nopeasti eteneviä sekä riskialttiitta innovaatioita, joilla on suuri potentiaali täysin uusien markkinoiden luomiselle. Ehdotuksessa eritellään kaksi pääasiallista rahoitusvälinettä (Pathfinder ja Accelerator), joista toinen keskittyy toiminnan alkuvaiheisiin ja toinen kehitykseen sekä markkinoille saattamiseen.

  • Tutkimuksen ja innovoinnin missiot

Uusissa ehdotetuissa missioissa pääpaino on yhteiskunnallisissa haasteissa sekä teollisuuden kilpailukyvyssä. Esimerkkeinä on esitetty muun muassa muovittomia valtameriä sekä puhdasta liikennettä. Missiot tullaan määrittelemään yhteistyössä kansalaisten, sidosryhmien, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä, ja lakiesitys ei vielä tarkenna niiden sisältöä.

  • Innovointimahdollisuuksien maksimointi

Ehdotuksen myötä koko EU:n alueelle halutaan taata yhtenäiset mahdollisuudet innovointimahdollisuuksien maksimointiin. Tutkimus- ja innovaatiopotentiaalin hyödyntämisessä jälkeen jääneet valtiot tulisivat esityksen mukaan saamaan kaksi kertaa aiempaa enemmän tukea.

  • Avoimuuden lisääminen

Avoimen tieteen periaate on taustalla koko Euroopan horisontti –ohjelmassa, jolloin julkaisut ja tutkimusdata tulee olla avoimesti saatavilla. Tämän kautta halutaan helpottaa tulosten markkinoille pääsyä ja lisätä innovaatiopotentiaalia. 

  • Kumppanuudet ja yhteistyö

Horisontti Eurooppa -ohjelmassa tullaan ehdotuksen mukaan edistämään tehokkaita ja toimivia yhteyksiä muihin EU:n tulevaisuuden ohjelmiin. Näihin lukeutuvat muun muassa koheesiopolitiikka sekä uusi Digitaalinen Eurooppa –ohjelma, jolla panostetaan digitalisaation avainkysymyksiin kuten tekoälyyn. Rahoitusta tarjoavien kumppaneiden kanssa solmittuja kumppanuuksia virtaviivaistetaan ja kumppanuuksien vaikutusta poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa tehostetaan.

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että monista odotetuista uudistuksista kuten missiosta ei tullut vielä erityisen tarkkoja tietoa, vaan yksityiskohdat alkavat selkeytyä lähikuukausien aikana strategisen ohjelmointityön käynnistyessä.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Lakitekstit

Horizon Europe