Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 2.5.2018

Komissio on antanut ehdotuksensa EU:n pitkän aikavälin talousarviosta vuosiksi 2021-2027

Komissio antoi tänään ehdotuksensa uudesta käytännöllisestä sekä nykyaikaisesta pitkän aikavälin talousarviosta vuosiksi 2021-2027. Talousarvio on ollut suurien kysymysten edessä turvallisuuden ja vakauden luomisen sekä Brexitin jättämän aukon paikkaamisen vuoksi. Uusiin haasteisiin Komissio esittää vastattavan sekä menoleikkauksilla, että uusilla resursseilla.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin mukaan uusi talousarvio kuvastaa EU:n tulevaisuutta 27 jäsenmaan kesken, josta komissio esittää vision omassa ehdotuksessaan. Talousarvio määrittelee, millainen unioni halutaan, ja luo käytännön suunnitelman olemassa olevien resurssien käytölle. Budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther H. Oettinger painotti budjettiesityksessä olevan kyse EU-tason lisäarvosta. Painopiste on niissä asioissa, joissa jäsenvaltioiden on tehokkaampaa toimia yhdessä, kuin yksin. Komission esityksen mukaan perinteisten politiikanalojen, kuten maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan rahoittamista jatketaan, sillä se nähdään yhteisesti kaikkien etuna. Tästä huolimatta koheesiopolitiikkaan kohdistuvat leikkaukset ovat noin 7 % ja maatalouspolitiikkaan kohdistuvat leikkaukset noin 5 % luokkaa.

Komission ehdottama pitkän aikavälin talousarvio on maksusitoumusmäärärahoina 1 135 miljardia euroa, eli keskimäärin 1,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuloon. Talousarvioon yhdistetään Euroopan kehitysrahasto, joka on EU:n tärkein väline kehitysyhteistyön rahoittamisessa Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueilla. Jotta uudet vaurauteen, kestävyyteen ja turvallisuuteen kohdistuvat painopisteet olisi mahdollista rahoittaa, Komissio esittää nykyisten määrärahojen tason nostoa. Esimerkiksi Erasmus + -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat kaksinkertaistuvat. Säästöjen ja tehokkuuden osalta maatalous- ja rakennepolitiikkaa halutaan uudistaa. Tavoitteena on saada aikaan parempia tuloksia vähemmillä resursseilla ja samalla palvella uusia tavoitteita. Komission esityksessä koheesiopolitiikalla tulisi olemaan yhä tärkeämpi rooli rakenneuudistusten tukemisessa ja maahanmuuttajien pitkän aikavälin kotouttamisessa. Komission esityksessä harvaanasuttujen alueiden erityistuki on edelleen mukana.

Komission esityksessä rahoitus jakautuu painopisteiden välille seuraavasti:

I. Yhtenäismarkkinat, innovaatiot ja digitaalisuus €187,4 mrd

II. Koheesio ja arvot €442,4 mrd

III. Luonnonresurssit ja ympäristö €378,9 mrd

IV. Maahanmuutto ja rajojen hallinta €34,9 mrd

V. Turvallisuus ja puolustus €27,5 mrd

VI. Naapurisuhteet ja maailma €123,0 mrd

VII. Euroopan julkinen hallinto €85,3 mrd

Nykyaikaisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus

Nykyaikaisuudella tähdätään byrokratian vähentämiseen, jonka myötä säännöistä tavoitellaan johdonmukaisempia. Tavoitteiden asettamisesta tehdään selkeämpää ja tuloksien seuranta, mittaaminen ja tarpeellisten muutosten tekeminen helpottuu.

Yksinkertaisempi rakenne tuo paremmin esiin EU:n painopisteitä. Tällä hetkellä varojen hajanaisuus ohjelmien välillä on huomattavaa, jonka vuoksi komissio ehdottaa ohjelmien määrän supistamista nykyisestä 58:sta 37:ään.

Joustavuuden kautta halutaan panostaa riittävän nopeaan ja tulokselliseen reagointiin, jossa EU:lla oli aiemmin haasteita esimerkiksi muuttoliike- ja pakolaiskriisiin liittyen vuonna 2015. Joustavuutta halutaan lisätä sekä ohjelmien sisällä, että niiden välillä.

Oikeusvaltioperiaate sekä vakaamman talous- ja rahaliiton edistäminen

EU:n rahoitus ja oikeusvaltioperiaate halutaan uuden talousarvion myötä kytkeä vahvemmin toisiinsa. Komissio ehdottaa uutta mekanismia, jonka avulla EU:n talousarviota suojataan taloudellisilta riskeiltä, jotka kytkeytyvät oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin yleisiin puutteisiin jäsenvaltioissa. Uudet välineet mahdollistavat EU:n rahoituksen saamisen keskeyttämisen, vähentämisen tai rajoittamisen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvien puutteiden mukaisesti. Neuvosto voi tehdä tällaisen päätöksen komission ehdotuksesta käänteisellä määräenemmistöllä.

Uudessa rahoituskehyksessä vahvemman ja vakaamman talous- ja rahaliiton edistämiseksi ehdotetaan kahta välinettä. Uudella uudistusten tukiohjelmalla tarjotaan kaikille jäsenvaltioille taloudellista ja teknistä tukea. Tukiohjelman kokonaismäärärahat ovat yhteensä 25 miljardia euroa. Toisena välineenä on ehdotettu Euroopan investointien vakautusjärjestelyä, jonka avulla halutaan säilyttää investointien taso epäsymmetristen häiriöiden yhteydessä. Järjestely voidaan käynnistää EU:n talousarviosta taatuilla enimmillään 30 miljardin euron lainoilla, sekä jäsenvaltioiden korkokulujen kattamiseen tarkoitetulla rahoitustuella.

Rahoituslähteiden uusiminen

Komissio ehdottaa uusien painopisteiden rahoittamista siten, että uudella rahalla katetaan noin 80 % ja määrärahojen uudelleen kohdentamisella sekä säästöillä noin 20 %. Uusina rahoituslähteinä pitkän aikavälin talousarviolle on ehdotettu alv-perusteisten omien varojen yksinkertaistamista sekä poliittisiin painopisteisiin kytketyn uusien omien varojen korin käyttöönottoa. Uudet omat varat voisivat tuottaa vuosittain jopa 22 miljardia euroa uusien painopisteiden rahoittamiseen. Ehdotettuun uusien omien varojen koriin sisältyvät seuraavat tulonlähteet:

  • 20 prosenttia päästökauppajärjestelmästä saatavista tuloista
  • yhdistettyyn yhteisöveropohjaan sovellettava 3 % verokanta
  • kansallinen rahoitusosuus, jonka määrä lasketaan kunkin jäsenvaltion kierrättämättömän muovisen pakkausjätteen määrän perusteella.

Seuraavaksi

Komissio tulee esittämään lähiviikkoina ehdotukset tulevista alakohtaisista rahoitusohjelmista. Neuvoston tulee tehdä päätöksensä tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta yksimielisesti, kun Euroopan parlamentti on antanut hyväksyntänsä.

 

Lisätietoja:

Komission tiedote

EU budget for the future