Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 27.2.2018

Valtioneuvosto julkaisi selvityksen tutkimuksen puiteohjelmien vaikutuksesta SuomessaMiten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen vaikuttavuutta Suomessa? –hanke on tehnyt selvityksen Horisontti 2020 -puiteohjelman vaikutuksista Suomessa. Raportin mukaan ohjelman kautta rahoitusta saaneiden hankkeiden tuloksena on syntynyt uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluita, ja niiden myötä on syntynyt uusia työpaikkoja. Muita hyötyjä ovat olleet kansainvälisen yhteyksien vahvistaminen ja tätä kautta uuden tiedon ja markkinoiden avautuminen.

Suomalaiset ovat olleet aktiivisia hakeutumaan Horisontti 2020 -ohjelmaan: rahoitusta on saatu noin 580 milj. euroa, joka on 2,2 prosenttia koko ohjelman budjetista. Tämä ylittää Suomen laskennallisen maksuosuuden puiteohjelmaan. Suomalaisten kiinnostus ohjelmaan kohtaan selittyy sekä kansallisen rahoituksen leikkauksilla että puiteohjelman budjetin kasvamisella ja rahoitusinstrumenttien lisääntymisellä; 80 miljardin kokonaisbudjetti on edelliseen puiteohjelmaan verrattuna puolitoistakertainen.

Erityisesti kasvavat pk-yritykset ovat hyödyntäneet tutkimusohjelman rahoitusta innovaatiotoiminnan vauhdittajana ja niiden osallistuminen on kaksinkertaistunut edellisestä, seitsemännestä puiteohjelmasta. 70 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että hankkeessa tehty kehitystyö ei olisi toteutunut ilman saatua rahoitusta. Yritystasolla puiteohjelmarahoituksen taloudellinen nettovaikutus on samaa luokkaa kansallisten TKI-tukien kanssa. Suurimmat suorat taloudelliset vaikutukset havaittiin yrityksissä, jotka ovat yhdistelleet rahoitusta eri lähteistä.

Suomalaisten onnistuminen rahoituksen saannissa on kuitenkin ollut hieman huonompi esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Selvityshanketta johtaneen dosentti Kalle Piiraisen mukaan parantamalla hakemusten ja projektien valmistelua voidaan rahoitusta ja sen positiivisia vaikutuksia saada vielä paljon nykyistä enemmän.Lisätietoja:
EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman vaikutus Suomessa (koko raportti, englanniksi)
Selvityksen päätulokset (englanniksi)