Maaseudun kehittäminen

Vuoden 2017 tiedotteet

28.4.2017   Komissio julkaissut Älykkäiden kylien toimintaohjelman 11.4.2017, johon sisältyy mm. tarjouspyyntöhaku älykkäiden ekososiaalisten kylien pilottiprojekteille

20.3.2017 EIP AGRI etsii ideoita uusien fokusryhmien muodostamiseksi

01.03.2017Euroopan Komissio ja Eurooppalainen maatalouden innovaatiokumppanuus EIP-AGRI hakevat asiantuntijoita

24.2.2017  EIP-AGRI Seminaari “Digitaaliset innovaatiokeskittymät: digitaalisen maatalouden valtavirtaistuminen"

13.01.2017Yhteisen ohjelmasuunnittelun FACCE-JPI (The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change) SUSFOOD2- ja SURPLUS-rahoitushaut avautuneet

2.2.2017  Euroopan komission kuuleminen EU:n maatalouspolitiikan tulevaisuuden suunnista

 

Komissio julkaissut Älykkäiden kylien toimintaohjelman 11.4.2017, johon sisältyy mm. tarjouspyyntöhaku älykkäiden ekososiaalisten kylien pilottiprojekteille

Euroopan komissio on julkaissut Älykkäiden kylien toimintaohjelman (Smart Villages Action Plan), jossa esitellään useita uusia aloitteita maaseudun ja aluekehityksen, tutkimuksen, liikenteen, rahoituksen ja digitaalisten ratkaisujen saralla. Toimintaohjelma perustuu ns. Corkin 2.0 -julistukseen syyskuulta 2016, jossa yli 340 maaseudun eurooppalaista sidosryhmää oli mukana kehittämässä visiota tulevaisuuden EU:n maaseutualueiden tulevaisuudesta. Erityisesti julistus keskittyy digitalisaation mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.


Nyt julkaistu Älykkäiden kylien toimintaohjelma on toteutettu yhteistyössä alueiden ja Euroopan komission pääosastojen (DG AGRI, DG REGIO, DG MOVE) kanssa. Älykäs kylä on suhteellisen uusi konsepti, jolla tarkoitetaan maaseutualueita, jotka rakentavat tulevaisuuden toimintaansa omien olemassa olevien vahvuuksiensa varaan etsimällä ja kehittämällä samalla aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. Näin ollen se ottaa huomioon myös alueelliset erot ja niiden omat erityistarpeet. Erityisesti älykkäiden kylien konsepti keskittyy vanhojen ja uusien verkostojen ja palveluiden parantamiseen hyödyntämällä digitaalisia, ICT-teknologian ja uusien innovaatioiden luomia mahdollisuuksia.


EU tukee älykkäitä kyliä useilla eri tavoilla kuten yhteisen maatalouspolitiikan, koheesiopolitiikan sekä tutkimus- ja innovaatiorahoituksen (esim. Horisontti 2020) kautta. Toimintaohjelma sisältää useita uusia aloitteita, joista yksi on komission julkaisema tarjouskilpailu älykkäiden ekososiaalisten kylien pilottiprojekteille. Projektien tavoitteiden tulisi liittyä kylien taloudellisen kestävyyden, elinolojen houkuttelevuuden, ympäristöystävällisyyden, yhteyksien sekä teknologisten ratkaisujen parantamiseen ja näin ollen maaseutualueiden kehityksen kiihdyttämiseen. Maaseutualueet Euroopassa kohtaavat samankaltaisia haasteita kuten työttömyyttä, riittämättömiä palveluverkostoja sekä poismuuttoa, jonka vuoksi projektien käytäntöjen tulisi olla sovellettavissa koko EU-alueelle. Ehdotukset pilottihankkeille tulee jättää 17.5.2017 mennessä komission sähköiseen portaaliin. Lisätietoja Älykkäiden kylien toimintaohjelmasta, EU:n tuesta maaseutualueiden kehittämiseksi ja pilottihankehausta löydät alla olevista linkeistä sekä liitteenä olevasta suomenkielisestä muistiosta.

Lisätietoja:

Älykkäiden kylien toimintaohjelma

Pilottiprojektihaku

Corkin 2.0 julistus
http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/cork-action-plan_en.pdf