Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 25.08.2014

Ehdotuspyyntö: monikansalliset kulttuurimatkailutuotteet ja matkailun saavutettavuus

Euroopan komissio on avannut ehdotuspyynnön matkailualalla. Ehdotuspyynnössä on kaksi eri teemaa. Ensimmäisessä teemassa haetaan matkailualan yhteistyöprojekteja liittyen Euroopan kulttuuriperintöön. Tarkoituksena on tukea innovatiivisten, monikansallisten kulttuurimatkailutuotteiden kehittämistä ja näin monipuolistaa eurooppalaista tarjontaa matkailijoille. Toisen teeman tarkoituksena on tukea saavutettavan matkailun suunnittelua.

Osallistumisesta kiinnostuneet tahot voivat ilmaista kiinnostuksensa ja hakea yhteistyökumppaneita ehdotuspyynnön internet-sivulla. Ehdotuspyyntö on avoinna 21. lokakuuta saakka.

Teema A: Kulttuurimatkailu

Haun tavoitteita ovat matkailustrategioiden suunnittelun tukeminen, rakennemuutosalueiden tukeminen matkailua edistämällä, eurooppalaisten matkailupalveluiden laadun parantaminen rajat ylittävää yhteistyötä vahvistamalla sekä temaattisia matkailutuotteita tarjoavien yksityisten ja julkisten tahojen johtamisen vahvistaminen. Lisäksi tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia hyvien käytänteiden vaihtamiseen, verkostojen kehittämiseen ja yksityisen sektorin ja päätöksentekijöiden väliseen vuoropuheluun kulttuurimatkailun alalla. Tavoitteena on myös edistää julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuuksia ja kulttuurimatkailusektorin yritysten integroitumista alueellisiin kehitystavoitteisiin.

Hakijat voivat vapaasti ehdottaa rahoitettaviksi mitä tahansa haun tavoitteita edistäviä toimia, kuten markkinatutkimuksia tai matkailukohteiden kartoituksia. Erityisesti toivotaan hanke-ehdotuksia, jotka sisältävä teollisen perinnön yhdistämistä nykyiseen teollisuuteen, tunnettuihin historiallisiin henkilöihin liittyviä tuotteita, rannikkoalueiden ja merenkulun perintöön liittyviä tuotteita, diasporiin pohjautuvia tuotteita, hengellisiä reittejä, ruokakulttuuriin liittyviä reittejä, Euroopan ulkopuolelta alkavia tai Euroopan ulkopuolelle päättyviä reittejä sekä kokemuksiin perustuvaa matkailua.

Hankekonsortion täytyy koostua vähintään viidestä eri toimijasta, jotka ovat vähintään viidestä eri EU-maasta. Toimijoista vähintään yhden täytyy olla viranomainen ja kahden pk-yritys. Kokonaisbudjetti on miljoona euroa, josta rahoitetaan neljä tai viisi hanketta. EU:n rahoitusosuus voi olla korkeintaan 75 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 250 000 euroa.

Teema B: matkailun saavutettavuus

Haun tavoitteena on saada matkailuyritykset, viranomaiset ja muut matkailusektorin toimijat edistämään saavutettavuutta kaikessa toiminnassaan. Tavoitteena on myös edistää uuden liiketoiminnan syntymistä rajat ylittävän, esteettömän matkailun saralla, mahdollistaa esteettömyyteen liittyvien kokemusten ja tiedon vaihto matkailuyrittäjien kesken sekä tarjota mahdollisuuksia hyvien käytänteiden vaihtamiseen, verkostojen kehittämiseen ja yksityisen sektorin ja päätöksentekijöiden väliseen vuoropuheluun kulttuurimatkailun alalla.

Haku keskittyy osaamisen kehittämiseen tuotekehitykseen ja tuotteiden toteutukseen liittyen. Hakijat voivat suunnitella hanke-ehdotuksia vapaasti huomioiden haun tavoitteet ja pyrkimyksen tuottaa matkailusektorille käytännöllisiä työkaluja saavutettavaa matkailua edistävien strategioiden, markkinoinnin ja tuotteiden suunnitteluun.

Hankekonsortion täytyy koostua vähintään kolmesta toimijasta. Konsortiossa täytyy olla viranomainen, matkailualan koulutusta tarjoava oppilaitos sekä yritysjärjestö, kauppakamari tai vastaava toimija. Kokonaisbudjetti on 650 000 euroa, josta rahoitetaan kolme tai neljä hanketta. EU:n rahoitusosuus on korkeintaan 75 prosenttia hyväksyttävistä kuluista, kuitenkin enintään 180 000 euroa. 


Lisätietoja:
Ehdotuspyyntö komission sivuilla
Ehdotuspyyntöasiakirja