Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 07.07.2014 |

Komissiolta ohjeistus tki-toimia tukevien EU:n rahoitusohjelmien synergioiden hyödyntämiseen

Euroopan komissio on julkaissut työpaperin "Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes", jolla se pyrkii ohjeistamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimiin liittyvien strategioiden laadinnasta ja toimeenpanosta vastuussa olevia organisaatioita ja viranomaisia hyödyntämään eri tason EU-rahoitusmahdollisuuksia ja -ohjelmia toimien vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden maksimoimiseksi. Tausta synergioiden tarpeelle kumpuaa pienenevistä julkisista budjeteista ja kasvavasta globaalista kilpailusta, jotka pakottavat puuttumaan tki-toimien päällekkäisyyteen ja strategisen koordinoinnin puutteeseen.

Ohjekirja sisältää selitykset säännöspohjasta ja perusperiaatteista, jotka mahdollistavat EU:n rakenne- ja investointi- sekä Horisontti 2020 -ohjelman ja muiden erillisrahastoiden yhdistämisen ja synergiaetujen saavuttamisen. Tämän lisäksi oppaassa on eri toimijoille kohdistettuja suosituksia ja ohjelmakohtaisia esimerkkejä mahdollisista yhdistämisskenaarioista. Opas kannustaa synergioiden hyödyntämiseen erityisesti strategisissa toimissa, joissa perustana ovat muun muassa alueen älykkään erikoistumisen tavoitteet ja niitä tukevat hankkeet ja aloitteet.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston yhteistyöverkosto ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) on tehnyt yhdessä EARTO:n (European Association of Research and Technology Organisations) kanssa kannantoton, jossa verkostot toivottavat komission aloitteen tervetulleeksi ja alleviivaavat, että synergioilla on mahdollista vahvistaa tutkimus- ja innovaatiotoimien alueellista ulottuvuutta sekä edistää alueiden roolia tehokkaiden alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämisessä ja toimien koordinoinnissa. Verkostot kuitenkin huomauttavat, että vaikka oppaassa on synergioita koskevaa ohjeistusta strategia-, ohjelmasuunnittelu- sekä toimeenpanotasolle, tässä vaiheessa, kun ohjelmakausi 2014–2020 on jo käynnistynyt, lisäarvoa ohjeistuksesta on saatavissa enää lähinnä ohjelmien toteutusvaiheeseen. ERRIN ja EARTO lupaavat olla edesauttamassa synergiatavoitteiden toteutumista, mutta pitävät todennäköisenä, että todelliset synergioiden hyödyntämisen vaikutukset nähdäänvastaseuraavalla vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella.

Lisätietoa:
Komission työpaperi: Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes

ERRIN ja EARTO kannanotto