Kuukauden hanke: ROSEWOOD - European Network of Regions On Sustainable WOOD mobilisation

24.05.2018

 
ROSEWOOD-hanke (European Network of Regions On Sustainable WOOD mobilisation) on alueiden verkosto, joka etsii kestäviä tapoja saada puuta enemmän liikkeelle metsä- ja puutuoteteollisuuden hyödynnettäväksi.


Aikavälillä helmikuu 2018 – helmikuu 2020 toteutettava ROSEWOOD-hanke on saanut rahoitusta Horisontti 2020-rahoitusohjelmasta, ja sen kokonaisbudjetti on noin 1,5 miljoonaa euroa. Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus Lapissa ovat hankkeessa mukana kumppaneina. Lapin liitto tukee hankkeen toteutusta alueella ja osallistuu aktiivisesti alueellisiin toimenpiteisiin. Liitto huolehtii alueellisesta sidosryhmätyöskentelystä yhdessä Lapin AMKin ja Luke:n kanssa.  Projektia koordinoi saksalainen Steinbeis 2i GmbH.  Muut hankekumppanit tulevat Espanjasta, Italiasta, Itävallasta, Kroatiasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Sloveniasta ja Sveitsistä. Yhteistyö Luonnonvarakeskuksen ja Lapin AMK:n välillä on ollut tiivistä jo pitkään, muut kumppanit löytyivät Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston ja Lapin liiton avustuksella. Hankkeessa tullaan tekemään käytännössä yhteistyötä  metsäteollisuuden, yksityismetsätalouden, valtion metsäasiantuntijoiden, metsänomistajoen sekä (kone)yrittäjien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulun yhteyshenkilönä hankkeessa toimii projektipäällikkö Anne-Mari Väisänen. Väisänen kertoo, että yhdistämällä eri sidosryhmiä metsätalouden arvoketjuissa ROSEWOOD pyrkii poistamaan nykyisiä tiedon vajeita, edistämään uusien ideoiden käyttöönottoa ja vauhdittamaan eri sidosryhmien ja alueiden välisiä taloudellisten kumppanuuksien syntymistä. Hankkeen toimet edistävät bio- ja metsätalouden sekä maaseudun taloudellisesti kannattavaa ja kestävää kehitystä Euroopassa. Toimilla ja tuloksilla vaikutetaan puunhankinnan resursseihin (ml. rahoitus) EU-tasolla. Tavoitteena on perustaa neljä alueiden välistä metsäalan verkostoa Pohjois-, Etelä-, Keski- ja Itä-Eurooppaan. Näissä verkostoissa  hankekumppanit selvittävät alueensa metsätalouden tarpeita asiantuntijahaastatteluilla ja järjestävät työpajoja ja koulutuksia paikallisten sidosryhmien kanssa kestävän puun liikkuvuuden edistämiseksi.

Lappilaisten motivaationa lähteä hankkeeseen oli tavoite päästä mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja saada kansainvälistä rahoitusta alueelle. Horisontti 2020 -hankkeisiin mukaan pääseminen oli erityistavoitteena mm. EAKR-rahoitusta saaneessa ASE-hankkeessa (Arctic Smart Excellence), jonka tavoitteena oli edistää Lapin maakunnassa tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien organisaatioiden ja klustereiden kansainvälistymistä. ASE-hankkeen resurssit mahdollistivat käytännössä ROSEWOOD-verkostoon mukaan pääsemisen. Lapin ammattikorkeakoulun luonnonvara-alalla ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Rovaniemen yksiköllä ei ollut aiempaa kokemusta erillisrahastoista. Lukella on Lapissa kokemusta ainakin Life ja COST ohjelmista, koko Luken tasolla muistakin, mm. Horisontti 2020-ohjelmasta. Lapin AMK:ssa on eräissä muissa yksiköissä (tekniikka ja matkailu) kokemusta ERASMUS+, COST, COSME ja Horisontti-ohjelmasta.

Hakuprosessi oli mielenkiintoinen ja monivaiheinen, kertoo hankkeen yhteyshenkilö Kari Mäkitalo Lukesta. Lapin edustajilla ei ollut mahdollisuutta osallistua Brysselissä järjestettyyn brokerage-tilaisuuteen syyskuussa 2016, ja syksy kuluikin tunnustellessa mahdollisia konsortioita Lapin liiton ja Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston avustuksella. IP-toimiston väki kävi esittelemässä Lapin ammattikorkeakoulua ja Luonnonvarakeskusta eri kokouksissa Brysselissä. Konsortio löytyi IP-toimiston kontaktien avulla ja edelleen Toscanan alueen ja ERAFF-verkoston kautta loppusyksystä 2016. Lapin liiton valtuutus edustaa konsortiossa Lapin maakuntaa takasi mahdollisuuden matkustaa konsortion kokoontumiseen ASE-hankkeen rahoituksella. Sekä Luke että Lapin AMK pääsivät mukaan kumppaneiksi ja Lappi yhdeksi alueeksi verkostoon. Hankehakemus jätettiin maaliskuun alussa keväällä 2018.

Verkostojen ja olemassa olevien henkilökohtaisten suhteiden merkitys hankeprosessissa tuli selkeästi esille. Maakunnan eli Lapin liiton tuki oli erittäin tärkeää erityisesti haussa, jossa rakennettiin alueiden verkostoa. Ilman IP-toimiston aktiivisuutta, asiantuntemusta ja sen verkostoja emme todennäköisesti olisi päässeet mukaan konsortioon. Aikaa hankkeeseen pääsemiseen kului runsaat puoli vuotta, konsultteja ei tässä prosessissa käytetty.

ROSEWOOD-hankkeen toteuttaminen on vasta alkuvaiheessa, mutta Väisäsen mukaan hankkeen valmistelu ja koordinaatio on toiminut sujuvasti. Tärkeää on vastuiden jakaminen, tehtävien aikataulutus ja jatkuva yhteydenpito alueiden vastaavien ja sidosryhmien välillä, jotta hanke etenee. Hanketoimijat suunnittelevat vastaavien rahoitusten hakua myös tulevaisuudessa, ainakin Horisontti-instrumentista; rahoitushakuja on koko ajan vireillä.Lisätietoja:
ROSEWOOD - Sustainable Wood for Europe


Yhteystiedot:

Anne-Mari Väisänen
Projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
Puh. +358 40 775 1893
anne-Mari.vaisanen@lapinamk.fi

Kari Mäkitalo
Erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
Puh. 029-532 4465
kari.makitalo@luke.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012