Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston kuukauden hanke: P-IRIS - Policies to improve rural areas’ innovation system by professionalising networking activities and use of innovation tools

21.06.2017

 

P-IRIS on kansainvälinen kuuden partnerin muodostama hanke, joka pyrkii edistämään innovaatiokäytänteiden kehittämistä ja korkeasti koulutettujen nuorten työllistymistä maaseutumaisilla alueilla. Hanke on rahoitettu Interreg Europe -ohjelman puitteissa, jonka tavoitteena on tukea viranomaisten ja julkisluonteisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelma tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden kokemustenvaihtoon julkisten politiikkojen toimivuudesta ja tätä kautta mahdollisuuden löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölleen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 364 792 euroa, josta Keski-Pohjanmaan liiton osuus on 210 860 euroa. Maakuntaliiton saamasta rahoituksesta 179 231 euroa tulee Interreg Europe -ohjelmasta. Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut hankkeelle 22 140 euroa vastinrahoitusta Keski-Pohjanmaan liiton oman rahoitusosuuden ollessa 9489 euroa.

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

·  Koulutettujen nuorten työllistymismahdollisuuksien parantaminen osaamisen kautta (erityisesti ICT-osaaminen)

·  Innovatiivisen palveluliiketoiminnan ja luovan talouden kehittäminen maaseudulla (erityisesti eko- ja ICT-innovaatiot sekä seikkailumatkailu)

·  Yritysten, koulutus- ja tutkimuslaitosten välisten TKI-verkostojen kehittäminen

Keskeistä hankkeen tavoitteiden kannalta on myös sen kansainvälinen yhteys, jonka myötä hankkeen puitteissa kehitettyjä innovaatioita ja saatuja kokemuksia jaetaan koko hankealueella. Varsinainen projektityö on aloitettu 1.1.2017 ja sitä jatketaan aina vuoden 2019 puoliväliin saakka. Hankkeen toteuttamiseksi jokaiselle alueelle on laadittu innovatiivisten verkostojen kehittämiseen tähtäävä toimintasuunnitelma. Projektivaiheen jälkeen hankkeen vaikutusten seuranta kestää aina vuoden 2021 puoliväliin asti.

P-IRIS -hankkeessa on mukana kuusi partneria eri Euroopan maista (Norja, Suomi, Slovenia, Kroatia, Espanja ja Italia). Keski-Pohjanmaan liitto lähti hankkeeseen mukaan hankekonsortion ollessa suomalaista partneria vaille valmis, kun hankepartnerihaku oli tiedotettu Suomen maakunnille sähköisen tiedotuksen kautta. Pääkoordinaattorina hankkeessa toimii Sogn og Fjordanen alue Norjassa ja Keski-Pohjanmaan liiton lisäksi partneriorganisaatioihin lukeutuu paikallisia ja alueellisia kehitysorganisaatioita (Slovenia, Kroatia ja Espanja) sekä teknillinen yliopisto (Italia). Hankkeen kontaktit olivat Keski-Pohjanmaan liitolle uusia, mutta Keski-Suomen maakuntaliitto antoi suosituksen hankekonsortioon lähtemisen puolesta. Hakuvaiheessa hankkeen teema vaikutti sopivalta ja ajankohtaiselta Keski-Pohjanmaan alueellisen kehityksen kannalta. Hankevalmistelussa ei käytetty ulkopuolisia tahoja, vaan se tehtiin Keski-Pohjanmaan liiton kansainvälisten asioiden päällikön Anne Sormusen työn ohella.

 Hanketoimijat P-IRIS-hankkeen kick off -tapahtumassa Sogn og Fjordanessa huhtikuussa 2017
(© P-IRIS)

P-IRIS on ollut nyt toiminnassa puoli vuotta, jonka aikana on tehty hankealueen kartoitus sekä luotu tarpeellisia yhteistyökumppanuuksia paikallistasolla, jonka lisäksi alueiden innovaatioverkostojen kartoittaminen on aloitettu. Ensimmäinen kansainvälinen P-IRIS -seminaari ja -työpaja järjestettiin Norjassa, jonka myötä hankkeen tavoitteet ja yhteistyökuviot selkenivät. Keski-Pohjanmaan liiton kokemuksen mukaan hankkeen konkreettisista tavoitteista kannattaa aina varmistua jo sen laatimisvaiheessa siitä huolimatta, että hankehakemukset valmistellaan yhteistyössä. Toimijoiden erilaisten taustojen sekä näkemysten myötä myös hankkeen tavoitteiden tulkinnat voivat vaihdella, minkä vuoksi on oleellista saavuttaa konkreettinen yhteisymmärrys tällä saralla. Kansainväliset hankkeet antavatkin uutta perspektiiviä oman alueen kehittämistyöhön sekä haastavat itsestään selviltä näyttäviä toiminta- ja ajatusmalleja aluekehityksessä.

Keski-Pohjanmaan liitto ei ollut aiemmin osallistunut Interreg Europe -ohjelmaan, vaikka muut Interreg-ohjelmat ovat olleet aktiivisessa käytössä alueiden välisessä yhteistyössä. Tulevaisuudessa maakuntaliiton on tarkoitus kasvattaa EU-suorarahoituksen käyttöä alueellaan, jonka kannalta keskeistä on löytää alueen kehittämisen kannalta olennaiset hankekumppanit sekä hankesisällöt. Tulevan maakuntauudistuksen odotetaan myös mahdollistavan ja monipuolistavan alueellisia rahoitushakumahdollisuuksia uudella tavalla. Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton kokemuksen mukaan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on ollut tehokas kv-yhteistyön ja hankemahdollisuuksien viestintäkanava maakuntien kesken ja se on tuonut suorarahoitusmahdollisuuksia lähemmäs maakuntia.

Lisätietoja:

P-IRIS

Anne Sormunen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Keski-Pohjanmaan liitto
anne.sormunen@keski-pohjanmaa.fi
+358 40 684 5997


Sanna Löfström
Hankekoordinaattori
Keski-Pohjanmaan liitto
sanna.lofstrom@keski-pohjanmaa.fi
+358 40 7735 041


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012