Kuukauden hanke: BIO4ECO - Sustainable regional bioenergy policies: a game changer

24.05.2017

 
BIO4ECO on kansainvälinen kymmenen partnerin muodostama hanke, joka tukee vähähiiliseen talouteen siirtymistä kehittämällä alueellisia ja kansallisia politiikkainstrumentteja, suunnitteluprosesseja sekä strategioiden toimeenpanoa bioenergian ja energiatehokkuuden aloilla. Hanke on rahoitettu Interreg Europe -ohjelman puitteissa, jonka tavoitteena on tukea viranomaisten ja julkisluonteisten toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Ohjelma tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden kokemustenvaihtoon julkisten politiikkojen toimivuudesta ja tätä kautta mahdollisuuden löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölleen. BIO4ECO-hankkeen kokonaisbudjetti on 1 495 290 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osuus on 177 330 euroa.

Hankkeelle on asetettu seuraavat tavoitteet:

·         Uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen kokonaisenergiankulutuksessa

·         Bioenergian ja -talouden saattaminen päätöksenteon ja suunnittelutyön keskiöön

·         Edellytysten luominen alueellisille strategioille ja ohjelmille, joissa yhdistyvät biotalouden ja hiilineutraalin yhteiskunnan tavoitteet

Erityisesti BIO4ECO keskittyy bioenergiasektorin kehittämistä ohjaavien politiikkainstrumenttien ja prosessien kehittämiseen. Tavoitteet pyritään saavuttamaan hallinto- ja toimialarajat ylittävän yhteistyön kautta sekä osallistamalla ja sitouttamalla mukana olevia toimijoita ja eri sidosryhmiä.

Hankkeen ensimmäinen vaihe aloitettiin 1.4.2016 ja sen aikana alueet laativat toimintasuunnitelman, jossa hyödynnetään hyviä käytäntöjä alueiden välisestä yhteistyöstä nykyisten ja tulevien haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistyön ja kokemustenvaihdon kautta jokaisen hankekumppanin tavoitteena on löytää ratkaisut omalla toimialallaan esiin tulleisiin haasteisiin. Hankkeen toisessa vaiheessa lokakuusta 2018 alkaen toimintasuunnitelmat on määrä laittaa täytäntöön.

BIO4ECO-hankkeessa on mukana kymmenen partneria kahdeksasta eri maasta (Espanja, Suomi, Latvia, Ranska, Italia, Romania, Slovenia ja Bulgaria). Pohjois-Karjala lähti mukaan hankkeeseen  maakunnan ja Katalonian välillä olevan yhteistyösopimuksen pohjalta. Partnereihin lukeutuu mm. aluehallinto- ja tutkimusorganisaatioita, ministeriöitä, metsänomistajien järjestöjä sekä alueellisia kehitysorganisaatioita, joista osa oli Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle entuudestaan tuttuja. Hanketta koordinoi Katalonian metsätieteen keskus (Forest Sciences Centre of Catalonia/CTFC).

 

Hanketoimijat kick off -tapaamisessa Kataloniassa (Forest Sciences Centre of Catalonia)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on pitkä kokemus kansainvälisestä hanketoiminnasta sekä eri rahoitusohjelmista, ja hankkeita on toteutettu keskimäärin kymmenen yhtä ohjelmakautta kohti. Näin ollen BIO4ECO:n hankevalmistelu tehtiin ilman ulkopuolista konsultointia maakuntaliiton omana työnä. Hanke toteuttaa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman (POKAT 2017) metsäbiotalouden älykkään erikoistumisen painopistettä. Älykkään erikoistumisen avulla kehitetään maakunnan vahvuuksiksi määriteltyjä sektoreita, joita metsäbiotalouden alalla ovat metsäbioenergia, hajautettu biotalous, puumateriaalit, metsäteknologia ja puunhankinnan logistiikka, bioinformaatiotalous sekä metsien ja luonnon monikäyttö. Pitkän hanketoimintakokemuksen myötä Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla on parhaillaan käynnissä useita muitakin hankkeita, joita on rahoitettu eri rahoitusohjelmista.

Lisätietoja:

BIO4ECO

Laura Mäki
Projektisuunnittelija, BIO4ECO
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Regional Council of North Karelia
Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 Joensuu, Finland
+358503023914
laura.maki@pohjois-karjala.fi


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012