Kuukauden hanke: ERDI - Empowering Regional Development and Innovations

24.03.2017

 

ERDI (Empowering Regional Development and Innovations) on kansainvälinen 16 kumppanin muodostama Erasmus+ tietoyhteenliittymähanke, jonka pyrkimyksenä on koulutuksen kehittäminen ja kansainvälistäminen, korkeakouluista valmistuneiden työllistymisen tukeminen, alueiden kilpailukyvyn ja talouden vahvistaminen sekä biotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan ja yrittäjyyden tukeminen.

Hankkeen toteutus aloitettiin 1.1.2016 ja sen on määrä jatkua vuoden 2018 loppuun saakka. ERDIn kokonaistoteutuksesta ja koordinoinnista vastaa Karelia-ammattikorkeakoulu, mutta jokaisella 16 kumppanilla on hankkeen toteutuksessa merkittävä rooli. Kumppaniverkosto koostuu kuuden eri maan (Suomi, Alankomaat, Slovakia, Tšekki, Unkari sekä liitännäisalue Kanada) monialaisista toimijoista, joihin lukeutuu korkeakouluja, kehittämisorganisaatioita, yrityksiä, hallinnon toimijoita sekä ammatillinen oppilaitos. Hankkeen edetessä ja vaikutuksien alkaessa näkyä kumppaniverkoston odotetaan vähitellen laajenevan. Rakennettavista kansainvälisistä yhteistyökäytävistä hyötyjen odotetaan niin ikään leviävän osallistuvien organisaatioiden lisäksi myös laajemmille piireille. Hankkeen kokonaisbudjetti on 800 000 euroa.

ERDIlle on asetettu viisi konkreettista tavoitetta:

· Monitieteisen, opiskelijalähtöisen ja työelämän taitoja palvelevan koulutuksen kansainvälistäminen

· Koulutuksen saavutettavuuden helpottaminen digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen

· Biotalousalan asiantuntijan ydinosaamisen määritteleminen ottaen työelämän vaatimukset huomioon

· Yhteisen tiedontuottamisen vahvistaminen työelämän toimijoiden kanssa perustamalla alueellisia ja kansainvälisiä tietoalliansseja

· Biotalouteen perustuvan liiketoiminnan ja yrittäjyyden vahvistaminen jakamalla liiketoimintamalleja ja innovaatioita kansainvälisellä ja paikallisella tasolla

 
ERDI:n verkosto Kolilla.

Ennen rahoituksen hakemista Karelialla oli taustallaan pitkäaikainen ja tuloksellinen yhteistyö kahden eri kumppaniverkoston kanssa Eureka ja EU-Kanada -ohjelman puitteissa. ERDIssä yhdistettiin nämä kaksi kumppaniverkostoa, joilla oli yhteinen päämäärä biotalouden ja koulutuksen kehittämisen aloilla. Kumppanimaiden potentiaali biotalouden saralla on merkittävä ja se kykenee tuomaan merkittävää etua alan yrityksille sekä arvoverkoille. Esteenä tälle nähtiin kuitenkin selkeän ja yhteisen vision puute. Hankkeen ideaa työstettiin kumppaneiden kanssa muutamassa työpajassa, jonka perusteella Karelia ammattikorkeakoulu kirjoitti hankesuunnitelman. Karelialla ei ollut aiemmin kokemusta tämäntyyppisten erillisrahastojen hakuprosessista, joten palautetta pyydettiin myös ulkopuoliselta asiantuntijalta, mutta muita aiemmin rahoitusta saaneita tahoja ei hakuvaiheessa kontaktoitu. Erasmus+ avaintoiminto 2 tietoyhteenliittymähankkeet ovat äärimmäisen kilpailtuja ja niiden läpimenoprosentti on noin 4. Hankkeita on rahoitettu vasta vähän ja pääasiallisena rahoittajana Euroopan komissio seuraa hankkeiden toteutusta tarkkaan.

Kokemuksena hakuprosessi ja hankkeen vetäminen on ollut vaativa, johtuen etenkin ison konsortion mukanaan tuomista koordinaatiohaasteista. Haasteista huolimatta Karelialla on aikomus hakea uudelleen rahoitusta samantyyppisistä erillisrahastoista kuten INTERREGistä sekä ESR:stä.

Lisätietoja:

ERDI

Facebook

Instagram

Twitter

Yhteyshenkilö:

Liisa Timonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu
liisa.timonen@karelia.fi
+358 50 591 3397


 

Ajankohtaista

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012