Komission tiedonanto energian sisämarkkinoista

21.11.2012

Euroopan komissio julkaisi 15. marraskuuta 2012 tiedonannon energian sisämarkkinoista. Tiedonannolla halutaan korostaa sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan tärkeyttä ja varmistaa toimien suunnitelmallisuus ja tehokkuus. Komissio sanoo olevansa sitoutunut vahvasti työskentelemään jäsenmaiden kanssa esteiden ja markkinoita mahdollisesti häiritsevien kansallisten tukitoimien poistamiseksi, jotta vuodelle 2014 asetettu takaraja toimivista sisämarkkinoista toteutuisi.

Vuodelle 2014 asetettua takarajaa sisämarkkinoiden toteutumiseksi ei komission mukaan saavuteta, jos muutoksia nykyisessä toimintakulttuurissa ei tapahdu ja mikäli jäsenmaat eivät ota aktiivisempaa roolia tavoitteiden täyttämisessä. Tiedonannossaan komissio kritisoi jäsenmaita liian hitaasta toiminnasta kansallisten lakien muuttamiseksi ja täysin kilpailukykyisten markkinoiden luomiseksi. Komissio haluaisi jäsenmaiden liikkuvan ulos kansallisesta politiikasta ja ottavan huomioon yhteisen edun, joka komission mukaan hyödyttää kaikkia osapuolia. Komission mukaan jäsenmaiden energiapolitiikan yhdistäminen tuo merkittävää ja todistettavaa lisäarvoa ja luo tehokkaan ja varman kansalliset rajat ylittävän energiajärjestelmän.

Tiedonannossa huomautetaan, että viime vuosien isoista edistysaskelista huolimatta energiamarkkinoiden toimintatavoissa on vielä paljon kehitettävää. Kuten komission energia-alan tiekartassa vuodelle 2020 korostetaan, Euroopan energiaverkon ja järjestelmien täysi integrointi ja markkinoiden laajentaminen ovat ratkaisevassa roolissa muutosprosessissa, jonka tavoitteena on vähähiilinen talous ja vakaan toiminnan varmistaminen mahdollisimman vähin kustannuksin. Komissio kannustaa jäsenmaita investoimaan energian jakelu-, siirto- ja tuottoinfrastruktuuriin sekä varastointiin. Lisäksi komissio ehdottaa jo olemassa olevien energiajärjestelmien uudenaikaistamista.

Tiedonannon pohjana komissio on lisäksi julkaissut toimintasuunnitelman varmistaakseen sisämarkkinoiden menestyksen ja kannustaa kaikkia instituutioita, jäsenmaita ja sidosryhmiä toimimaan yhdessä ja varmistamaan tavoitteiden ja toimien täytäntöönpanon ja saavuttamisen määräaikaan mennessä.

Lisätietoa:
Komission tiedonanto: Internal Energy Market

Arkisto

 
Uutisarkisto 2014 | 2013 | 2012
Takaisin ajankohtaisiin